DRW och projektet Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration.

Hjärnkoll startades 2009 av Myndigheten för delaktighet och har sedan dess utbildat ca. 300 ambassadörer. 2015 blev Hjärnkoll “Riksförbundet Hjärnkoll” i ett samarbete mellan organisationerna i Nationell samverkan för psykisk hälsa, där arbete sker för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa, förändra negativa attityder och minska diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa.

Genom en metod som har som utgångspunkt i egna erfarenheter av psykisk ohälsa utbildar de så kallade ambassadörerna privatpersoner och samhällsaktörer om olika aspekter av att leva med psykisk ohälsa. Denna metod har som syfte att förskjuta maktstrukturerna som finns i relationen patient/expert, det vill säga flytta positionen som patient till expert. “Ambassadörerna blir en megafon till de som är marginaliserade” berättar Elin Sundeman som jobbar på Hjärnkoll.

Jamie Bolling, DRW:s projektledare träffade Caroline Lindström och Elin Sundeman för att lära sig mer om Hjärnkoll och deras projekt “Den egna berättelsen om psykisk ohälsa och migration”. Det var roligt att träffa ett systerprojekt inom Arvsfonden, säger Jamie. Det är intressant att jämföra de olika metoder vi använder för att jobba för integration av den gemensamma målgruppen – dvs nyanlända med funktionsvariationer. Det är värdefullt att se hur vi kan stödja varandra och se till att våra projekt utvecklas. Genom träffen med Hjärnkoll ser Jamie hur projekten kan utveckla det gemensamma nätverket och lära sig av flera inom området. Det är viktigt att dela med sig av sina erfarenheter på olika nivåer. Alla blir berikade.

”Den egna berättelsen om psykisk ohälsa och migration” är ett treårigt Arvsfondsprojekt som startade april 2017. Målet med projektet är att öka öppenhet kring – och kunskap om – psykisk ohälsa såväl som en ökad förståelse för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan. I centrum för projektet står ambassadörernas egna erfarenheter och berättelser.

Migration är en riskfaktor för den psykiska hälsan och många med migrationsbakgrund får inte rättspsykiatrisk vård. Hur kan vi förbättra möjligheten till en god psykisk hälsa för personer som flytt eller invandrat till Sverige? Hur kan vi förbättra förutsättningarna för målgruppens etablering? Med de egna erfarenheterna kompletteras kunskapen om hur migration kan påverka en människas psykiska hälsa. I projektet utbildar, tillsammans med Sensus studieförbund, ambassadörer med erfarenhet av psykisk ohälsa och migration.

Målet är att öka kunskap om psykisk ohälsa och hur asylprocessen påverkar psykisk hälsa. Projektet vänder sig till personer som själva har erfarenheter av psykisk ohälsa och migration samt till personer som i sin yrkesroll möter människor med dessa erfarenheter.

Projektet ska också bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Genom Hjärnkolls ambassadörer erbjuds föreläsningar riktade till chefer och kollegor om psykisk ohälsa i arbetslivet. Inom ramen för projektet finns en samverkan mellan Tensta/Spånga, Järva psykiatri – Praktikertjänst, Transkulturellt centrum, SKL och NSPH. Dessa samarbetspartners är som en förlängd arm för rekrytering av ambassadörer.

Disabled Refugees Welcomes fältarbetare Julius Ntobuah, som nyligen kom från Kamerun, kommer att gå i Hjärnkolls ambassadörsutbildning för att bli ambassadör. Här kan en hitta filmer av några som idag är aktiva som Hjärnkollsambassadörer: https://www.nsph.se/hjarnkoll/denegnaberattelsen/filmer/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.