samling av bilder på deltagare i referensmötet för DRWs projektet

DRW teamet bjöd in nyckelaktörer till ett samtal om lösningar

DRW:s referensgruppsmöte med nyckelaktörer för etableringen verkar lovande med deltagare som visade stort engagemang.

Onsdagen den 19 september 2018 träffade projektet Disabled Refugees Welcome olika representanter för myndigheter och organisationer som arbetar med etablering och funktionspolitiska frågor. DRW teamet träffade nyckelaktörer såsom Pedro Landfors från Myndigheten för delaktighet (MFD), Sara Järver från Kvot-projektet Stockholm Stad, Julio Fuentes från SIOS, Ken Gammelgård från Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR), Cornelia Gunnersen från arbetsförmedlingen (AF), Ahmad Lindblom från BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter, Christer Nygren från Kulturförvaltningens Kulturskola Stockholm, Stockholm Stads avdelning för stadsövergripande sociala frågor.

Är det rätt namn här ovan? Svårt att se vilka avdelningar som hör ihop med vilka aktörer.

Referensgruppsmötet hade som syfte att samla nyckelaktörer inom Stockholmsområdet för ett utbyte av erfarenheter inom arbetet med etableringen och funktionshinderfrågor. Mötet för referensgruppen hade också som syfte att öka engagemanget för projektet DRW hos de ovan nämnda aktörerna genom att uppdatera deltagarna om hur arbetet inom DRW-projektet har gått till samt presentera resultat från vårt första års fältarbete.

Disabled Refugees Welcomes team presenterade sin analys på intervjuerna som har genomförts under projektets första år. Resultatet visar att bland de upplevda behov och åtgärder som efterlyses i berättelserna var det till exempel bättre och mer långsiktigt stöd, bättre bemötande, tryggare boende och skola, tillgänglig information och hänvisning, bland andra. DRW föreslår därför att samverkan mellan Migrationsverket och kommunerna ska ha ett funktionshinderperspektiv som utgångspunkt för arbetet i alla led. DRW ser ett behov av ett ökat deltagande av organisationer som arbetar med nyanlända personer som själva har en funktionsvariation eller personer som arbetar med funktionshinderfrågor och själva har någon form av funktionsvariation. DRW ser stor nytta i att skapa en specifik och riktad verksamhet för nyanlända personer med funktionsvariationer eftersom behov av en mer stabil och långsiktigt planering för vilka etableringsinsatser och hur dessa ska formas lyfts fram i analysen. DRW vill understryka vikten av att ha ett hälsofrämjande perspektiv där individens hälsa alltid ska utvärderas genom metoder som ökar delaktigheten så att personer som är nyanlända med funktionsvariationer kan få vara med och ta makt över sitt eget liv.

När det gäller de strukturella faktorerna för mottagandet av nyanlända personer med normbrytande funktionalitet har DRWs fältarbetare också sett brister gällande kompetensen inom funktionsrättsfrågor bland personalen på Migrationsverket, migrationsanläggningar och på kommunnivå. Detta visar på att det inte finns etablerade strukturer för mottagandet av nyanlända personer med funktionsvariationer som följer FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där det står tydligt att organisationer som arbetar med funktionshinderfrågor ska inkluderas i arbetet för att ta fram nya policies.

DRWs team introducerade för deltagarna i referensgruppen olika förslag, bland annat implementering av UNHCR:s toolkit för vidare bosättning av kvotflyktingar med normbrytande funktionaliteter i det nya landet. Denna guide skulle kunna implementeras på olika nivåer där det skulle kunna användas som riktlinjer.

För att kunna samla alla värdefulla tankar och förslag skapade vi tre olika arbetsgrupper där det diskuterades lösningar för frågor relaterade till att förbättra mottagandet av nyanlända personer med funktionsvariationer som DRW har tagit fram. Följande är frågor som är mest relevanta för DRWs fortsatt arbete:

Hur försäkrar vi att UNHCRs tool kit används för bedömning och bemötande av kvotflyktingar inför bosättningen i Sverige?

Hur försäkrar vi att nyanlända personer med normbrytande funktionsvariationer får en stabil boendesituation?

Hur försäkrar vi att det finns en gemensam strukturell samverkan mellan olika aktörer där funktionshinderperspektivet finns med?

Hur kan vi jobba för en snabbare, mer stabil och långsiktig tillgång till arbete för målgruppen?

Hur försäkrar vi att det finns ett tillgängligt och konsekvent ansökningssystem för stöd och service för nyanlända med funktionsvariationer?

Hur kan vi se till att det finns tillgång till SFI som är individanpassad och av hög kvalitet?

Hur försäkrar vi att nyanlända med funktionsvariationer har tillgång till ett hälsofrämjande kulturliv och fritidsaktiviteter på lika villkor som etableringsinsats? Lika villkor som andra? inom/genom etableringsinsatser?

En rapport och sammanställning över vad som sades på referensgruppsmötet, och svar på frågorna, kommer att publiceras inom kort, håll utkik!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.