Skriftligt sammanställning

Så här tycker riksdagspartierna och Feministiskt Initiativ om livsvillkoren för nyanlända personer med normbrytande funktionaliteter

Alla åtta riksdagspartierna och F! har svarat på enkäten medan socialdemokraterna hade statssekreteraren Anders Kessling medverkande på ett panelsamtal tillsammans med Centerpartiets migrationstalesperson Johanna Jönsson. Se panelsamtalet på video här


På fråganom kunskaper för hur situationen för nyanlända personer med funktionsvariationsvarade samtliga Allianspartierna att de har goda kunskaper om situationen för nyanlända personer med funktionsvariationer. Medan V, SD, F! och MP vill veta mer.

När det gäller frågan omvad partierna anser är viktigast för nyanlända personer med funktionsvariation svarar M, att de anser att det som är viktigast för nyanlända personer med funktionsvariation är att få ett rättssäkert och förutsägbart beslut om stöd. L anser att det är viktigt att ge nyanlända med funktionsvariationer tydlig information om vad som gäller i Sverige på ett språk de kan förstå. C vill se till att nyanlända personer med funktionsvariation ges bra stöd som ger de förutsättningar att leva ett meningsfullt liv och om möjligt få ett jobb. SD däremot ser som viktigast att människor får det mest grundläggande stöd för att fungera i vardagen.

MP och F! anser att det viktigaste är att nyanlända personer med funktionsnedsättningar inte ska särbehandlas. F! ser också som en viktig insats att ge extra stöd med att lära sig svenska, punktskrift, lättläst, teckenspråk och material på olika media. KDser som viktigast att så snabbt som möjligt fastställa vilket stöd som behövs ges utifrån individuella förutsättningar, alla nyanlända ska delta i en samhällsorientering för att de ska lära sig om hur det fungerar i Sverige och ta del av det stöd som finns.

På frågan om attutöka rätten till socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsvariationer svarar samtliga riksdagspartierna utom V att de inte vill öka rätten till socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsvariationer. Motiveringen för svaret hos dessa partier är att alla som är permanent bosatta och folkbokförda i Sverige ska ha samma rättigheter och skyldigheter inklusive nyanlända.

V och F! svarade ja på frågan om ökade socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsvariation så att även asylsökande som ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd ska ha rätt till dessa förmåner.  Idag måste nyanlända ha ett uppehållstillstånd för att ta del av de socialförsäkringsförmåner som är riktade till personer med funktionsvariationer.

På frågan omatt begränsa rätten till socialförsäkringsförmåner för nyanlända personer med funktionsnedsättningarsvarade majoriteten “nej”. Medan L, C, M svarade “ja” och SD svarade att visa ekonomiska bidrag ska knytas till det svenska medborgarskapet.

M menar att det behövs ett nytt regelverk som innefattar krav på kvalificering in i trygghetssystemen, eget arbete eller permanent laglig bosättning i Sverige ska vara en förutsättning till svenska bidrag och förmåner. C och L vill ta bort flykting undantaget för garantipensioner och sjuk- och aktivitetsersättningen. C och L menar att detta undantaget har gjort reglerna mer förmånliga för nyanlända mer eller utan funktionsvariationer.

På fråganomhur Sverige skulle påverkas av att begränsa socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsvariationer svarar M med att Sveriges medborgare ska uppfatta sitt socialförsäkringssystem som legitimt, hållbart ur ekonomisk och social perspektivet. Utgångspunkten för att ta del av dessa ska vara en kvalificering in i välfärdssystemet genom arbete. L svarar att det alltid måste löna sig att arbeta grundskyddet får inte vara så högt att det inte stimulerar till arbete och inte så lågt att det inte går att leva på. C säger att de inte vill se begränsningar riktade just mot denna grupps särskilda behov, men för gruppen nyanlända som helhet är de öppna för i högre grad arbeta efter principen att man ska kvalificera sig in i välfärden. KD tycker att samma regler ska gälla alla som är bosatta i Sverige. SD anger att allt beror på vilka förmåner det syftas på.

V svarar att Rätten till stöd för personer med funktionsnedsättning är individuell och bör inte kopplas till juridisk status, utan till rätten att leva sitt liv och vara fullt delaktig i samhällslivet på lika villkor, oberoende av funktionsnedsättning. Sverige skulle bli ett sämre och mindre humant land om dessa socialförsäkringsförmåner begränsas. MP ser begränsningar som försvårande för nyanländas integration vilket i förlängning blir negativt för Sverige som land. Fi anser att Sverige skulle bryta mot FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som Sverige har skrivit under.

På frågan om hur begränsningarna om socialförsäkringsförmåner skulle påverka nyanlända barn med funktionsnedsättningarsvarar SD med att det kan orsaka stora problem med integrationen.  Fi, V, MP lyfter också försvårande av integrationen men också som brott mot barnkonventionens krav på icke diskriminering, barnets rätt till självbestämmande och rätt till liv och utveckling. C, L och KD ser barnens rättigheter som en självklarhet i Sverige oavsett om de är nyanlända eller ej. Däremot svarar M med att svenska medborgares finansieringen av vårt välfärdssystem ska aktas så att den uppfattas som legitimt av svenska medborgare annars riskerar Sverige förlora “vår generösa välfärdsstat”.

På frågan omvilka är konsekvenserna på levnadsstandarden hos nyanlända barn vars vårdnadshavaren har en funktionsvariation om begränsningen av socialförsäkringsförmåner går igenomsvarar M med att den grundläggande generella tryggheten i Sverige innefattar tillgång till en rad samhällsförmåner. Medan V anger att begränsande av dessa förmåner riskerar att försämra levnadsstandarden för både vårdnadshavaren och för barn.

SD svarar att det är bra om även nyanlända föräldrar får det stöd det behövs för det ansvar som förälder innebär för att kunna fungera i vardagen. Fi och MP svarar att barnens levnadsstandard skulle påverkas negativt. KD anger att de föreslår inga begränsningar och att de värnar barnen genom att stärka barnfamiljers ekonomi genom t.ex. höjt bostadsbidrag och sänkt skatt för föräldrar. C och L hänvisar till rätten till ett meningsfullt liv på lika villkor och återkopplar det till jobb som nyckel till en bättre integration och ett meningsfullt liv för barnen och sina vårdnadshavaren.

På frågan om rätten till personlig assistans för nyanlända personer med funktionsnedsättningarär viktigtanger V att rätten till personlig assistans är viktigt för alla som är i behov av den. Fi svarar att det är lika viktigt som för andra som har personlig assistans.Resterande partier anser att rätten till personlig assistans är viktigt för alla oavsett bakgrund.

Det som skiljer sig mellan partierna är vilka som ska få ha tillgång till personlig assistans, till exempel säger L att personlig assistans är viktigt för alla med omfattande funktionsnedsättningar, medan C säger att den som har fått uppehållstillstånd i Sverigeoavsett om personen har en funktionsvariation eller ej, ska ha rätten till självbestämmande och ett självständigt liv och att regelverk kring LSS ska gälla för de som för alla andra med samma behov. KD menar att de värnar rätten till personlig assistans för alla som är bosatta i Sverige. SD svarar att rätten till personlig assistans är viktigt för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få ett självständigt liv, men att de inte har tagit ställning till att det ska vara skillnad i just LSS mellan nyanlända och svenska medborgare.

På fråganom hur skulle integrationen av nyanlända personer med funktionsvariation påverkas av begränsningar av socialförsäkringsförmånerbesvarar M att de som är nya i Sverige ska mötas av tydliga krav, få det stöd som är nödvändig för att bygga sin framtid här. SD svarar att det är viktigt attskapa förutsättningar för att även nyanlända med funktionsnedsättning ska kunna jobba precis som alla andra nyanlända. L tycker att principen om attdet alltid ska löna sig att arbetagynnar integration och det gäller för nyanlända och personer som har bott i Sverige länge. C anser att jobb är nyckel till integrationoch att nyanlända med funktionsnedsättningar som eventuellt inte kan arbeta ska samma regler gälla som bor här med samma behov. KD svarar att det varierar från person till person och att det beror på vilken förmån begränsas.

Svaren från V, Fi och MP belyser mycket allvarliga och negativa konsekvenser för integrationen eftersom människor behöver trygghet och goda levnadsvillkoren för att uppnå en lyckad integration. Det skulle innebära brott mot konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har undertecknad och en ändring på den svenska demokratin.

På frågan omhur demokrati och individens bestämmanderätt över sitt eget liv påverkas av begränsningen av socialförsäkringsförmåner svarade Fi att det påverkar på ett mycket allvarligt sätt. F! menar att stödet i vardagen behövs för att kunna jobba, sköta barn och allt annat i vardagen. Risken är stor att den ev. psykiska ohälsa pga. flykt ökar. V menar att den relativt omfattande socialförsäkringsförmåner som finns är en viktig del i människor möjligheten att vara fullt delaktig i samhällslivet på lika villkor som andra. Begränsas dessa försvåras enskildas möjlighet till delaktighet och självbestämmande.

MP svarar att det skulle påverka negativt, medan C medger att förslaget de har syftar till att regelverken ska gälla lika för alla, och att det inte skulle påverka människors självbestämmande eller demokratin. KD svarar att det varierar från person till person och att det beror på vilken förmån begränsas. Medan L svarar att ”alla ska ha ett grundskydd för en skälig levnadsnivå men det får inte vara så högt att det inte stimulerar till arbete och detta är en svår balansgång! Det måste alltid löna sig att arbeta”

När det gäller omatt arbeta mot begränsningar på socialförsäkringsförmåner för flyktingar med funktionsnedsättning på EU nivåsvarar samtliga partier Nej utom SD som svarar att “Det beror på vilket typ av förmån det gäller, men något generell begränsning på EU nivå är inget vi tagit ställning till”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.