Aktuellt i projektet

DRWs Volontärverksamhet

Vill du stödja DRWs arbete för en bättre mottagande och etablering av nyanlända personer med funktionsvariation?

Du kan bidra med att skapa en välkomnande kultur och samhälle där vi tillsammans kämpar mot isolering, segregation och skapar tillgängliga vägar till en human etablering och ömsesidig integration.

 Tillsammans kan vi!

DRW efterlyser idag fler aktiviteter som är anpassade för nyanlända personer med normbrytande funktionalitet. DRWs förhoppning är att samla och höra från fler volontär organisationer som vill skapa aktiviteter tillsammans med målgruppen och med oss!

Volontärer: Gå med här!
Volontärorganisationer: Gå med här!

 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Dessa var några kloka ord som sades av Inger Ashing, direktör och chef för myndigheten Delegation mot segregation, på Arvsfondens Nyanländadagen fredagen den 28/9.

Inger Ashing menar att om det civila samhället misslyckas med etableringen och integrationen av nyanlända så ökar segregationen i Sverige.

Disabled Refugees Welcomes team-arbetare Julius Ntobuah och Sooz Romero deltog på nyanländadagen tillsammans med 122 andra representanter från andra projekt inom ramen för nyanländasatsningen. Dagen hade som syfte att både samla erfarenheter och kunskap och ett tillfälle för att skapa nya kontakter och samarbeten.

Delegation mot segregation, berättar Inger Asher, har som uppgift att öka och skapa samverkan mellan det offentliga och civila samhället, de ska se till att skapa sätt att jobba bättre ihop. T ex att ta fram kunskap om hur segregationen ser ut idag, utvärdera vilka metoder som har effekt, bygga på och testa de olika forskningsmetoderna som en lärandeprocess för att förbättra arbetet mot segregation.

Inger Asher har en lång arbetserfarenhet med arbetet mot segregation och etablering av barn och unga som är nyanlända. Hon har varit aktiv bland annat i Rädda Barnen sedan 1992 och gjorde verksamhet för barn på flykt i Rosengård under den tiden. Inger Asher var också generaldirektör för Fd. Ungdomsstyrelsen som nu heter MUCF och jobbat med frågor som rör ungas livsvillkor och delaktighet i det civila samhället. Som fd. ledamot i arvsfondsdelegationen  har hon varit med och fattat beslut om att Arvsfondens nyanländasatsning skulle komma till.

Inger Asher menar att människor på flykt genomgår en väldig svår och lång resa och att det är just därför att alla insatser som görs både internationellt och nationellt är oerhört viktiga för dessa människor. Hon menar att alla insatser som handlar om att skapa förutsättningar för etableringen i Sverige är oerhört viktiga för frågan om segregation. Hon understryker att om Sverige misslyckas med att få nyanlända att komma in i det svenska samhället, att känna sig som en del av samhället, så kommer det att leda till segregation i fortsättningen.

Arvsfondens nyanländasatsning är tänkt ska öka antalet projekt som riktas till målgruppen nyanlända, detta i enlighet med regeringens beslut att ett av tolv prioriterade områden för Arvsfonden ska vara att stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering. Satsningen startade våren år 2016 och fortsätter till våren 2019 och har som syfte att ge ekonomiskt stöd till ideella föreningar med nyskapande projektidéer ägnade till att underlätta etableringen och att öka delaktigheten av barn och ungdomar i det svenska samhället. Vilket utfall satsningen kommer att få är fortfarande inte samlad men Linköpings Universitet håller på att genomföra en vetenskaplig utvärdering som kommer att vara klar ungefär under 2020.  

Nyanländasatningen är en av de största och viktigaste insatserna som vi har genomfört, säger Håkan Cedar, arvsfondsdelegationens ordförande. Under kort tid kom drygt 70 000 barn och unga, de allra flesta ensamkommande som har flytt till Sverige från områden med väpnad konflikt. Satsningen Innebar att gå rakt in i en jätteutmaning för Sverige, säger han.

Cedar lyfter vikten av att synliggöra de försvårande händelserna på senaste tiden, med ändrade spelregler, lagändringar på fler viktiga punkter inom ramen för migrationspolitiken. Cedar menar att praktiska förändringar såsom att barn och ungdomar flyttas runt mitt under ett projekts gång försvårar arbetet för etableringen av nyanlända barn och ungdomar. Någonting som DRW också har poängterat i ett panelsamtal i Almedalen om faktorer som försämrar livsvillkoren för nyanlända personer med normbrytande funktionalitet.

Denna dag gav DRWs team möjlighet att skapa nya kontakter och träffa intressanta potentiella samarbetsorganisationer såsom Interreligiösa råd- projektet Under samma himmelen, Stadsmissionen Skånes projekt Ensamma Barn på Flykt, RFSL newcomers, Gospelverkstaden-projektet Come together, Livräddningssällskapet och projektet Simkunnighet för nyanlända barn och familjer, bland andra.

DRW fick genom samtal med andra aktörer som också arbetar med nyanlända, nya insikter om vilka utmaningar och möjligheter som finns inom arbetet med denna målgrupp. Vilka metoder och strategier de har och vad som är viktigast med att arbeta inom ramen för etablering. Gemensamma nämnare i gruppen var inställningen med att skapa personliga och trygga kontakter, att vara lyhörd, visa att man bryr sig om de människor vi möter. Andra viktiga faktorer var flexibilitet och kontinuitet. Rekrytering av deltagare och ledare till projekten är ständiga utmaningar i projektarbete, liksom tid och logistik.

Gruppen var överens om vikten av att skapa bra samarbeten med andra organisationer som ett sätt att uppnå projektets mål och samtidigt konstatera att det kräver mer resurser att skapa och bevara den kontakten och det goda samarbetet.

DRW-arbetarnas erfarenhet som både nyanlända personer med normbrytande funktionalitet och som arbetare för Disabled Refugees Welcome verkade intressanta för gruppen. Vi pratade om svårigheten med att arbeta med att skapa metoder för att förbättra mottagandet av nyanlända personer med funktionsvariationer som oftas befinner sig i svåra situationer med förändrade förutsättningar, otillgängliga bostäder, bristfälliga etableringsinsatser, icke anpassad SFI-undervisning, otillgängliga fritidsaktiviteter och mycket mer. DRWs arbete för ett bättre mottagande av nyanlända funkisar innebär en viktig samhällsinsats för att verkligen motverka segregationen av DRWs målgrupp.

Vi efterlyser därför fler aktiviteter som är anpassade för nyanlända personer med normbrytande funktionalitet och hoppas på att vi samlar och hör från fler volontärorganisationer som vill skapa aktiviteter tillsammans med målgruppen och med oss!


FÖR MER INFORMATION TITTA PÅ VÅR NYA VOLONTÄRSATSNING HÄR

 

Arvsfondens intervju med DRWs fältarbetare Julius Ntobuah

Julius Ntobuah, fältarbetare och en av initiativtagarna för projektet Disabled Refugees Welcome, intervjuades av Mattias Axelsson, Arvsfondens pressansvarig.

Under ett sammanträde som arrangerades av Arvsfonden inom ramen för nyanländasatsningen den 28 e september intervjuade Arvsfonden sju av de  122 projekt som närvarade på nyanlända-dagen, DRW var en av dessa.

Läs mer: Vad är arvsfonden

Bland frågorna som Julius fick svara på var den om Disabled Refugees Welcomes projektets mål och vad DRWs team har åstadkommit. Julius besvarade frågan med att säga att viktigast för DRWs arbetarna har varit att få ta del och lyssna på egna berättelser av de nyanlända personer med normbrytande funktionalitet som vi har träffat.

Efter ett års tid som projektet har genomgått har DRWs team kunnat träffa, prata och dela med över 50 nyanlända personer med normbrytande funktionalitet. DRW har kunnat dela med varandra om vilka svårigheter och vilka lyckanden nyanlända funkisar har gått igenom innan, under asylprocessen och efter att ha fått uppehållstillstånd. DRWs projektets deltagaren berättade om dem alla olika försök att bli en del av det svenska samhället, kampen för ett jobb, och längtan efter att äntligen bli etablerade här.

Emellertid ser DRWs fältarbetarna att vårt arbete har aktiverat fler organisationer och människor att agera mot en förändring. DRWs team har nått ut till över tre tusen personer via våra digitala kanaler: webbsidan, facebook sida och inte minst genom DRWs nyhetsbreven.

Teamet har också stärkt DRWs nätverket genom att skapa nya samarbets koalitioner med till exempel Kvot- Projektet, BOSSE, Kulturförvaltning Kulturskola Stockholm, Stockholm Stads Avdelningen Stadsövergripande sociala frågor, Arbetsförmedlingen, DHR.

DRWs projektets mål har också varit att väcka opinion hos det civila samhället och politikerna genom att till exempel arrangera tillsammans med DHR och Fulldelaktighet ett panelsamtal  i Almedalen med några av riksdagspartier.

DRWs arbetarna ser som ett stort utmaning att komma till en lösning för att nyanlända personer med normbrytande funktionalitet ska kunna vara fullt delaktiga i det svenska samhället.

Att ta del av det svenska arbetsmarknaden på lika villkor, att kunna försörja sig och återförenas med sina familjer, att ha tillgång till fritidsaktiviteter och kulturlivet, tillgång till väl anpassad SFI undervisning och framtida studier.

En till utmaning är fortsättningen efter Disabled Refugees Welcome projektets tre års finansiering tar slut. Utifrån insyn kring hur situationen och livsvillkoren för nyanlända människor med normbrytande funktionalitet i Sverige ser ut idag ser vi inte den löst efter tre års tid.

Situationen för målgruppen kräver att offentliga aktörer såsom Migrationsverket, ideella organisationer såsom Röda Korset, o.s.v, skapar en kontinuerligt tillvägagångssätt för hur att arbeta med funktionshinder frågor och politik gällande nyanlända människor med normbrytande funktionalitet i Sverige.

Arvsfondens ekonomiskt bistånd är ryggradsbenet för vårt arbete utan det stödet hade vi inte kunnat driva det. DRW vill använda denna möjlighet att tacka Arvsfonden för att göra Disabled Refugees Welcome- projektet komma i uppfyllelse.


Vad är Arvsfonden?
Den myndighet där pengar från dödsbon hamnar när det finns ingen arvingar. Arvsfondens företräds av Kammarkollegiet som ska se till att pengarna kommer in från dödsbon där fonden är arvinge. Kammarkollegiet ska också förvalta fonden på bästa möjliga sätt och betala ut pengar till beviljade projekt för funktionshinderfrågor och ungdomsfrågor där Disabled Refugees Welcome är en av de projekt undet 2017 – 2020.

 

IMs inkludering av nyanlända i föreningslivet

Detta är ett projekt som Volontärbyrån och organisationen Individuell Människohjälp har startat, med syfte att öka engagemanget av nyanlända inom föreningslivet. Detta projekt är en del av ett nätverk som heter Stockholm Tillsammans där åtta andra organisationer är med.

Syftet är att skapa möte mellan civila samhällsorganisationer och nyanlända, så att medvetenhet kring hur organisationer kan göra för att vara mer inkluderande och tillgängliga för fler ökar. Tanken är att genom samtal informera om hur föreningslivet fungerar i Sverige, hitta inspiration och hitta ett engagemang som passar alla, säger Emelie Thornberg, verksamhetsutvecklare för IM Stockholm och ansvarig för föreningsprojektet tillsammans med Marita Ghafouri från Volontärbyrån.

Projektet är finansierat genom en satsning som heter Tidiga Insatser för Asylsökande (TIA), finansierat av Länsstyrelsen. Projektet ska ta fram en föreningsguide som handlar om det individuella mötet med volontärer, med syfte att ta reda på vad som inspirerar, vad som är intressant och vad personen vill ha ut av sitt volontär-engagemang.

IMs anteckningar från mötet hittar ni här.

DRWs team-arbetare Sooz Romero och Julius Ntobuah deltog som medverkande föreläsare på en workshop arrangerad av IM och Volontärbyrån. DRW team-arbetarna presenterade en lista av olika moment som organisationer kan tänka på när det kommer till att göra dessa organisationer mer tillgängliga och inkluderande för personer som är nyanlända och som har olika normbrytande funktionaliteter.

DRW teamet delade med sig av sina strategier för hur arbetet görs ur ett tillgänglighets- och inkluderingsperspektiv. Viktigt i detta sammanhang var att öka medvetenhet kring det faktum att varken ideella engagemang, fritidsaktiviteter eller kulturlivet är formade ur ett funktionshinderperspektiv och inte minst för målgruppen nyanlända asylsökande och flyktingar med normbrytande funktionalitet.

DRW teamet uppmanade organisationerna att skapa aktiviteter för nyanlända personer med funktionsvariationer. Att inkludera dessa människor tidigt i planeringen av aktiviteterna. Detta kan göra att människor känner sig som en del av något större och betydelsefullt för sig själva och för fler människor i samma situation. Detta kan i sin tur skapa en öppenhet och motivation för en lyckad etablering. DRW skapade inför mötet en guide att dela ut till alla deltagande organisationer som är intresserade av att erbjuda tillgängliga volontära uppdrag och engagemang för målgruppen nyanlända personer med funktionsvariationer.

En annan viktig aspekt av DRWs arbete med tillgänglighet för nyanlända funkisar är skapandet av guidelines och riktlinjer genom rundor, där varje deltagare uttrycker vad de tycker är viktig för sig själva och varför. Hur gruppen kan göra för att se till att alla känner sig delaktiga och respekterade, något som DRW teamet har hämtat från Peer support metoden.

Även om språk är ett hinder många gånger i olika sammanhang har det inte inneburit ett problem för DRWs arbetare, för det första är DRW teamet format av personer som har olika språkkompetenser, där om en person behöver tolkning, finns det alltid en annan som kan tolka direkt och förklara. DRW teamet har också kunnat spela in möten, och på så sätt gå tillbaka till vad som sades och översätta till språket som personen förstår bäst. Det har också varit viktigt att föra anteckningar på lättläst svenska, samt att spela in möten med olika typer av hjälpmedel som fångar ljud och transkriberar det till en läsbar pdf. fil med ljudspår.

DRWs mål är att skapa en komplett guide för myndigheter, organisationer och individer för hur att göra etableringen och mottagandet av nyanlända personer med funktionsvariationer tillgänglig på ett sätt som fungerar för målgruppen. Därför är det viktigt för projektet att sprida kunskap och ge förslag på hur arbetet kan göras, samtidigt som DRW uppmuntrar till dialog med andra intresserade aktörer, och välkomnar både feedback och initiativ till fler metoder.

DRWs team är medvetet om att vissa metoder fungerar för vissa och inte för andra. Därför är det viktigt att se våra guider som ett sätt bland många andra. Unikt inom våra metoder är att dessa är framtagna av målgruppen själva och därför värt att testa dem och följa stegen.


För frågor kring metoder och guider skriv till: sooz@independentliving.org

 

Disabled Refugees Welcome projektet på MR Dagarna

Torsdag 15 november, kl 14:30 – 15:00 på MR-dagarnas Lilla scen

Kom och lyssna på DRW:s miniseminarium om projektets första år samlade resultat. Independent Living Institutes projekt Disabled Refugees Welcome – är ett Arvsfondsprojekt, med målgruppen nyanlända personer med normbrytande funktionalitet, arbetar för att uppnå ett samhälle med lika möjligheter till ett självständigt liv för alla oavsett funktionsförmåga eller antal år i Sverige. Mer information

Medverkande föreläsare:

 •     Jamie Bolling, projektledare
 •     Julius Ntobuah, fältarbetare
 •     Sooz Romero, metodutveckling

Se mer om eventet här

Temadagen om- Programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018 – 2023


DRW projektet i samarbete med BOSSE kunskapscenter bjuder in till:

Temadagen om- Programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018 – 2023

En dag för att höra om Stockholms stads programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Pia Enhage som är Funktionshindersombudsman i Stockholms stad kommer att presentera det senaste programmet som Stockholmskommun-fullmäktige beslutade om i maj 2018. Programmet bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Agenda 2030, Europakonventionen, den nationella funktionshinderspolitiken och svensk lagstiftning samt stadens vision och funktionshinderspolitiska mål.

Missa inte!

När: 29 november
Tid: 9:00 – 11:00
Plats: BOSSEs kontorlokaler
Adress: Döbelnsgatan 59, 113 52 Stockholm

För anmälningar och frågor skriv till: jamie@independentliving.org


Dagens Program

09:00  Välkommen:  AnnMarie Stahl– Bosse

Presentation av verksamheter:

09:05 BOSSE AnnMarie Ståhl
09:15 DRW Jamie Bolling, Julius Ntobauh, Sooz Romero
09:30 Presentation Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 Funktionshindersombudsman i Stockholms stad – Pia Enhage
10:00 Kafé paus
10:20 Frågor och diskussion Öppet för alla att ställa frågor
11:00 Avslutning Muntlig utvärdering

DRW:s nya fältarbetare med juridisk kompetens.

DRW välkomnar Ola Linder som är jurist med fokus på mänskliga rättigheter och funkis frågor.

Inom ramen för arbetet som DRW har genomfört under första året har det identifierats ett återkommande behov av juridisk expertrådgivning bland både målgruppen, DRW:s team och myndighetspersonal. I projektet  Med Lagen som Verktyg finns det mycket kunskap gällande rättigheter för personer med normbrytande funktionaliteter som DRW kan använda sig av. Däremot är kunskapen om migrationsrättsliga processer och praxis inte lika hög. Därför vill DRW starta en referensgrupp med fokus på juridiskt kunskapsutbyte där Ola Linder kommer att ingå som samordnande jurist.

DRW har sett att det inte finns tydliga eller vedertagna riktlinjer för hur myndigheter, ideella organisationer eller själva målgruppen ska agera rörande frågor om migration i relation till funktionshinderpolitik. I synnerhet med den nuvarande tillfälliga lagen om TUT (Tillfällig Uppehållstillstånd), familjeåterförening gällande försörjningskravet och vilka rättigheter som nyanlända asylsökande eller flyktingar med funktionsnedsättningar har under och efter asylprocessen.

DRW:s huvudsakliga mål är att skapa metoder och guider för att förbättra mottagandet av nyanlända personer med funktionsvariationer samt förbättra etableringsinsatser för målgruppen. Därför har DRW:s team startat en rådgivningsverksamhet som fyller det kunskapsglapp som uppstår i mötet mellan målgruppen och myndigheter.

DRW vill också med särskilt förebyggande syfte och i mån av resurser  ta fram en guide som kan användas av både myndigheter som till exempel Migrationsverket och Socialtjänsten i fall den tillfälliga utlänningslagen förlängs eller permanentas.

Samordnarens roll

 • En guide som informerar målgruppen om vilka rättigheter som är aktuella för
  asylsökande eller flyktingar med normbrytande funktionalitet. I guiden ska också ingå exempel på hur ansökningsprocessen kan se ut utifrån migrationsstatus och gällande migrations lagstiftningen i landet.
 • Att utbilda och skapa seminarier eller workshops där nyckelaktörer och målgruppen bjuds in för att ta del av den nya kunskapen.
 • Rekommendationer som kan ges till myndigheter och politiker över hur att upprätthålla FN:s konventioner för mänskliga rättigheter som Sverige har åtagit sig att följa.

DRW är medlem i referensgruppen för projektet -Hälsofrämjande etablering.

Måndagen den 3e september var DRW teamet på ett uppstartsmöte för referensgruppen till projektet Hälsofrämjande etablering. Detta är ett projekt med samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden, och Sveriges Kommuner och Landsting  (SKL) är projektägare. Starten av projektet var i december 2017 och slutet är planerat till december 2020. Carina Cannertoft från SKL är projektledare för projektet Hälsofrämjande etablering, hon menar att syftet med detta är att skapa ett arbetssätt som gör det möjligt att identifiera ohälsa hos nyanlända. Detta kommer i sin tur att göra att etableringsinsatserna i Sverige utvecklas så att personer med ohälsa/ funktionsnedsättning får bättre möjligheter att snabbare komma i arbete, studier eller meningsfull sysselsättning.

Projektet Hälsofrämjande etablering startade efter en förstudie som visar på att ohälsa eller funktionsvariationer hos nyanlända inte identifieras under etableringsprocessen. Vilket utifrån ett hälsofrämjande perspektiv innebär att dessa personers förutsättningar för att delta fullt ut i etableringen minskar och därmed försämras dessa människors möjlighet och tillgång till arbete, studier eller att delta i samhället.

Målgruppen för projektet är nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag med en särskild betoning på kvinnors delaktighet. De som har avslutat etableringsuppdraget inom de senaste sex månaderna kan också delta i projektet.

Syftet med referensgruppen menar hon är att de som jobbar inom projektet ska få bättre förståelse för personer som har eller har haft ohälsa och/eller funktionsnedsättning och som har flyttat till Sverige.

Den 3 september träffades deltagarna i referensgruppen för projektet Hälsofrämjande etablering, Jamie Bolling, och Julius Ntobuah från Disabled Refugees Welcome samt Elin Sundeman, Rahebe Rezai Nejad och Irene Oryema från Hjärnkoll, med lokala projektmedarbetare och delade med sig av erfarenheter, planer och sjösättning av de olika lokala projekten som finns i bla. Gävle, Umeå, Växjö och Malmö. Den nationella delen av projektet är baserad i Stockholm där det finns ett kansli och en styrgrupp som ska hålla samman lokala projekt och möjliggöra erfarenhetsutbyte och gemensam utvärdering av samverkan. Lokala delprojekt kommer att omfatta knappt 500 projektdeltagare.

Mer om projektet finns här

 

 

 

 

Human rights of people with disabilities should be incorporated into swedish law!

was the message from Denise Crosso, F!s candidate för fullmäktige in Gothenburg when she visited DRW before the Swedish elections and left us with a huge smile.

The UN Convention on the Rights for People with Disabilities was ratified a long time ago, Sweden has already tried to follow the recommendations voluntarily but it seems to be a bit impossible. Though it is thought that the Convention is a part of the Swedish legislation  municipalities do not take it seriously when the infrastructures and buildings they are responsible for do not follow recommendations. It seems difficult for institutions and some parts of the Swedish society in general to treat people equally. We disabled people meet lots of problems that have to do with the lack of access for disabled children in schools, students at universities, non accessible public transportation and so on,  says Denise.

Denise Crosso would like to see more disabled people represented in the parliament. Having disabled people in parliament will create more visibility and make a big change in how society should work from an universal design perspective.  She thinks that this would then create an impact on how society treats disabled people.

Having a job in Sweden is a big part of the culture, it does not take long in a conversation when you first meet someone to be asked the question on work and what one does for a  living, says Denise. Still there are so many disabled people in Sweden that do not have access to work.

Many disabled people live in poverty all of their life, even here in Sweden,  and yet transportation is treated as a cab service which costs too much. It should be part of the  collective transportation service and should be for free, she emphasizes. This would allow people to access the society on equal terms.

More money to health and support of disabled people than the destruction of societies through war and weapons.

Through war people are killed but also injured which contributes to even more disabled people. Denise Cresso as a represent and candidate for Fi wants to create public opinion about Sweden’s weapons export and how this allows for war. It means Sweden is an active actor in warfare as opposed to a peace maker. She says: Sweden should invest instead in the environment through more collective transportation which should be for free.  And even more so when it comes to transportation for disabled people so they would in reality be able to access society. Having free public accessible transportation should have people leaving their cars at home and using bicycles instead, she says.

F! looks at people and the disability movement from an intersectional perspective

Denise Crosso says that when F! looks at people and the disability movement from an intersectional perspective it is seen that disabled women suffer a higher exposure to gender violence due to belonging to two minorities when it comes to power structures. Denise was one of the initiators of the movement #slutvillkorat which started as a follow of the #metoo movement. Slutvillkorat  which in english could be translated as “with no conditions” highlights the sexual harassment and violence to which disabled women in Sweden are exposed. Denise explained about the double exposure that women with norm breaking funktionality have to endure when their right for assistance and service for an independent living becomes conditioned. She means that women in this aspect of the power imbalance, as ableism is, become silenced since speaking out in many cases would mean being left behind without protection. Many of the stories told by the women on Slutvillkorat, are stories which have not been taken seriously and with many women not able to speak for themselves.

People seeking asylum do not get the same rights

F! finds that DPOs should support disabled newcomers in the same way as  Synskadades Riksförbund (SRF) in Gothenburg is doing. SRF started a SFI (Swedish for immigrants) for people with visual impairment. They are working with newcomers with visual impairments to make (SFI) courses accessible so that teaching can be done in using  braille.

Organisations working with disability issues should support and give information to this target group on how to apply for assistance, what their rights are and even guide newcomers through the swedish social system. LaSSe in Gothenburg  is working in this way. LaSSe works in a similar fashion to Bosse in Stockholm.

Denise finds that the rehabilitation system should be more accessible.  DPOs need to be more organized to push the implementation of the UN Convention and  for the establishment of newcomers in sweden. It is very concerning that people with normbreaking functionalities under the asylum process in Sweden probably won’t access the same rights as other human beings and that should be changed.

Newcomers with functional variations specifically should have a calmer, more stable and more secure situation in order to be able to start learning the swedish language in braille for example and not be under so much stress, experience so much insecurity and being moved from place to place.


More on Denise Crosso:
Feministiskt Initiativ
Kvinnofrids akademin: kvinnofrid.nu
Unizon: Projektet- en jour för alla (Eja)
Brecke Dubbel utsatt: arbete mot våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
#slutvillkorad

 

DRW och projektet Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration.

Hjärnkoll startades 2009 av Myndigheten för delaktighet och har sedan dess utbildat ca. 300 ambassadörer. 2015 blev Hjärnkoll “Riksförbundet Hjärnkoll” i ett samarbete mellan organisationerna i Nationell samverkan för psykisk hälsa, där arbete sker för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa, förändra negativa attityder och minska diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa.

Genom en metod som har som utgångspunkt i egna erfarenheter av psykisk ohälsa utbildar de så kallade ambassadörerna privatpersoner och samhällsaktörer om olika aspekter av att leva med psykisk ohälsa. Denna metod har som syfte att förskjuta maktstrukturerna som finns i relationen patient/expert, det vill säga flytta positionen som patient till expert. “Ambassadörerna blir en megafon till de som är marginaliserade” berättar Elin Sundeman som jobbar på Hjärnkoll.

Jamie Bolling, DRW:s projektledare träffade Caroline Lindström och Elin Sundeman för att lära sig mer om Hjärnkoll och deras projekt “Den egna berättelsen om psykisk ohälsa och migration”. Det var roligt att träffa ett systerprojekt inom Arvsfonden, säger Jamie. Det är intressant att jämföra de olika metoder vi använder för att jobba för integration av den gemensamma målgruppen – dvs nyanlända med funktionsvariationer. Det är värdefullt att se hur vi kan stödja varandra och se till att våra projekt utvecklas. Genom träffen med Hjärnkoll ser Jamie hur projekten kan utveckla det gemensamma nätverket och lära sig av flera inom området. Det är viktigt att dela med sig av sina erfarenheter på olika nivåer. Alla blir berikade.

”Den egna berättelsen om psykisk ohälsa och migration” är ett treårigt Arvsfondsprojekt som startade april 2017. Målet med projektet är att öka öppenhet kring – och kunskap om – psykisk ohälsa såväl som en ökad förståelse för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan. I centrum för projektet står ambassadörernas egna erfarenheter och berättelser.

Migration är en riskfaktor för den psykiska hälsan och många med migrationsbakgrund får inte rättspsykiatrisk vård. Hur kan vi förbättra möjligheten till en god psykisk hälsa för personer som flytt eller invandrat till Sverige? Hur kan vi förbättra förutsättningarna för målgruppens etablering? Med de egna erfarenheterna kompletteras kunskapen om hur migration kan påverka en människas psykiska hälsa. I projektet utbildar, tillsammans med Sensus studieförbund, ambassadörer med erfarenhet av psykisk ohälsa och migration.

Målet är att öka kunskap om psykisk ohälsa och hur asylprocessen påverkar psykisk hälsa. Projektet vänder sig till personer som själva har erfarenheter av psykisk ohälsa och migration samt till personer som i sin yrkesroll möter människor med dessa erfarenheter.

Projektet ska också bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Genom Hjärnkolls ambassadörer erbjuds föreläsningar riktade till chefer och kollegor om psykisk ohälsa i arbetslivet. Inom ramen för projektet finns en samverkan mellan Tensta/Spånga, Järva psykiatri – Praktikertjänst, Transkulturellt centrum, SKL och NSPH. Dessa samarbetspartners är som en förlängd arm för rekrytering av ambassadörer.

Disabled Refugees Welcomes fältarbetare Julius Ntobuah, som nyligen kom från Kamerun, kommer att gå i Hjärnkolls ambassadörsutbildning för att bli ambassadör. Här kan en hitta filmer av några som idag är aktiva som Hjärnkollsambassadörer: https://www.nsph.se/hjarnkoll/denegnaberattelsen/filmer/

Nyckelaktörer i ett samtal om lösningar

DRW:s referensgruppsmöte med nyckelaktörer för etableringen verkar lovande med deltagare som visade stort engagemang.

Onsdagen den 19 september 2018 träffade projektet Disabled Refugees Welcome olika representanter för myndigheter och organisationer som arbetar med etablering och funktionspolitiska frågor. DRW teamet träffade nyckelaktörer såsom Myndigheten för delaktighet (MFD), Kvot-projektet Stockholm Stad, SIOS, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR), Arbetsförmedlingen (AF), BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter, Kulturförvaltningens Kulturskola Stockholm, Stockholm Stads avdelning för stadsövergripande sociala frågor.

Referensgruppsmötet hade som syfte att samla nyckelaktörer inom Stockholmsområdet för ett utbyte av erfarenheter inom arbetet med etableringen och funktionshinderfrågor. Mötet för referensgruppen hade också som syfte att öka engagemanget för projektet DRW hos de ovan nämnda aktörerna genom att uppdatera deltagarna om hur arbetet inom DRW-projektet har gått till samt presentera resultat från vårt första års fältarbete.

Disabled Refugees Welcomes team presenterade sin analys på intervjuerna som har genomförts under projektets första år. Resultatet visar att bland de upplevda behov och åtgärder som efterlyses i berättelserna var det till exempel bättre och mer långsiktigt stöd, bättre bemötande, tryggare boende och skola, tillgänglig information och hänvisning, bland andra. DRW föreslår därför att samverkan mellan Migrationsverket och kommunerna ska ha ett funktionshinderperspektiv som utgångspunkt för arbetet i alla led. DRW ser ett behov av ett ökat deltagande av organisationer som arbetar med nyanlända personer som själva har en funktionsvariation eller personer som arbetar med funktionshinderfrågor och själva har någon form av funktionsvariation. DRW ser stor nytta i att skapa en specifik och riktad verksamhet för nyanlända personer med funktionsvariationer eftersom behov av en mer stabil och långsiktigt planering för vilka etableringsinsatser och hur dessa ska formas lyfts fram i analysen. DRW vill understryka vikten av att ha ett hälsofrämjande perspektiv där individens hälsa alltid ska utvärderas genom metoder som ökar delaktigheten så att personer som är nyanlända med funktionsvariationer kan få vara med och ta makt över sitt eget liv.

När det gäller de strukturella faktorerna för mottagandet av nyanlända personer med normbrytande funktionalitet har DRWs fältarbetare också sett brister gällande kompetensen inom funktionsrättsfrågor bland personalen på Migrationsverket, migrationsanläggningar och på kommunnivå. Detta visar på att det inte finns etablerade strukturer för mottagandet av nyanlända personer med funktionsvariationer som följer FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där det står tydligt att organisationer som arbetar med funktionshinderfrågor ska inkluderas i arbetet för att ta fram nya policies.

DRWs team introducerade för deltagarna i referensgruppen olika förslag, bland annat implementering av UNHCR:s toolkit för vidare bosättning av kvotflyktingar med normbrytande funktionaliteter i det nya landet. Denna guide skulle kunna implementeras på olika nivåer där det skulle kunna användas som riktlinjer.

För att kunna samla alla värdefulla tankar och förslag skapade vi tre olika arbetsgrupper där det diskuterades lösningar för frågor relaterade till att förbättra mottagandet av nyanlända personer med funktionsvariationer som DRW har tagit fram. Följande är frågor som är mest relevanta för DRWs fortsatt arbete:

Hur försäkrar vi att UNHCRs tool kit används för bedömning och bemötande av kvotflyktingar inför bosättningen i Sverige?

Hur försäkrar vi att nyanlända personer med normbrytande funktionsvariationer får en stabil boendesituation?

Hur försäkrar vi att det finns en gemensam strukturell samverkan mellan olika aktörer där funktionshinderperspektivet finns med?

Hur kan vi jobba för en snabbare, mer stabil och långsiktig tillgång till arbete för målgruppen?

Hur försäkrar vi att det finns ett tillgängligt och konsekvent ansökningssystem för stöd och service för nyanlända med funktionsvariationer?

Hur kan vi se till att det finns tillgång till SFI som är individanpassad och av hög kvalitet?

Hur försäkrar vi att nyanlända med funktionsvariationer har tillgång till ett hälsofrämjande kulturliv och fritidsaktiviteter på lika villkor som andra genom etableringsinsatser.

En rapport och sammanställning över vad som sades på referensgruppsmötet, och svar på frågorna, kommer att publiceras inom kort, håll utkik!

Skriftligt sammanställning

Så här tycker riksdagspartierna och Feministiskt Initiativ om livsvillkoren för nyanlända personer med normbrytande funktionaliteter

Alla åtta riksdagspartierna och F! har svarat på enkäten medan socialdemokraterna hade statssekreteraren Anders Kessling medverkande på ett panelsamtal tillsammans med Centerpartiets migrationstalesperson Johanna Jönsson. Se panelsamtalet på video här


På fråganom kunskaper för hur situationen för nyanlända personer med funktionsvariationsvarade samtliga Allianspartierna att de har goda kunskaper om situationen för nyanlända personer med funktionsvariationer. Medan V, SD, F! och MP vill veta mer.

När det gäller frågan omvad partierna anser är viktigast för nyanlända personer med funktionsvariation svarar M, att de anser att det som är viktigast för nyanlända personer med funktionsvariation är att få ett rättssäkert och förutsägbart beslut om stöd. L anser att det är viktigt att ge nyanlända med funktionsvariationer tydlig information om vad som gäller i Sverige på ett språk de kan förstå. C vill se till att nyanlända personer med funktionsvariation ges bra stöd som ger de förutsättningar att leva ett meningsfullt liv och om möjligt få ett jobb. SD däremot ser som viktigast att människor får det mest grundläggande stöd för att fungera i vardagen.

MP och F! anser att det viktigaste är att nyanlända personer med funktionsnedsättningar inte ska särbehandlas. F! ser också som en viktig insats att ge extra stöd med att lära sig svenska, punktskrift, lättläst, teckenspråk och material på olika media. KDser som viktigast att så snabbt som möjligt fastställa vilket stöd som behövs ges utifrån individuella förutsättningar, alla nyanlända ska delta i en samhällsorientering för att de ska lära sig om hur det fungerar i Sverige och ta del av det stöd som finns.

På frågan om attutöka rätten till socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsvariationer svarar samtliga riksdagspartierna utom V att de inte vill öka rätten till socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsvariationer. Motiveringen för svaret hos dessa partier är att alla som är permanent bosatta och folkbokförda i Sverige ska ha samma rättigheter och skyldigheter inklusive nyanlända.

V och F! svarade ja på frågan om ökade socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsvariation så att även asylsökande som ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd ska ha rätt till dessa förmåner.  Idag måste nyanlända ha ett uppehållstillstånd för att ta del av de socialförsäkringsförmåner som är riktade till personer med funktionsvariationer.

På frågan omatt begränsa rätten till socialförsäkringsförmåner för nyanlända personer med funktionsnedsättningarsvarade majoriteten “nej”. Medan L, C, M svarade “ja” och SD svarade att visa ekonomiska bidrag ska knytas till det svenska medborgarskapet.

M menar att det behövs ett nytt regelverk som innefattar krav på kvalificering in i trygghetssystemen, eget arbete eller permanent laglig bosättning i Sverige ska vara en förutsättning till svenska bidrag och förmåner. C och L vill ta bort flykting undantaget för garantipensioner och sjuk- och aktivitetsersättningen. C och L menar att detta undantaget har gjort reglerna mer förmånliga för nyanlända mer eller utan funktionsvariationer.

På fråganomhur Sverige skulle påverkas av att begränsa socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsvariationer svarar M med att Sveriges medborgare ska uppfatta sitt socialförsäkringssystem som legitimt, hållbart ur ekonomisk och social perspektivet. Utgångspunkten för att ta del av dessa ska vara en kvalificering in i välfärdssystemet genom arbete. L svarar att det alltid måste löna sig att arbeta grundskyddet får inte vara så högt att det inte stimulerar till arbete och inte så lågt att det inte går att leva på. C säger att de inte vill se begränsningar riktade just mot denna grupps särskilda behov, men för gruppen nyanlända som helhet är de öppna för i högre grad arbeta efter principen att man ska kvalificera sig in i välfärden. KD tycker att samma regler ska gälla alla som är bosatta i Sverige. SD anger att allt beror på vilka förmåner det syftas på.

V svarar att Rätten till stöd för personer med funktionsnedsättning är individuell och bör inte kopplas till juridisk status, utan till rätten att leva sitt liv och vara fullt delaktig i samhällslivet på lika villkor, oberoende av funktionsnedsättning. Sverige skulle bli ett sämre och mindre humant land om dessa socialförsäkringsförmåner begränsas. MP ser begränsningar som försvårande för nyanländas integration vilket i förlängning blir negativt för Sverige som land. Fi anser att Sverige skulle bryta mot FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som Sverige har skrivit under.

På frågan om hur begränsningarna om socialförsäkringsförmåner skulle påverka nyanlända barn med funktionsnedsättningarsvarar SD med att det kan orsaka stora problem med integrationen.  Fi, V, MP lyfter också försvårande av integrationen men också som brott mot barnkonventionens krav på icke diskriminering, barnets rätt till självbestämmande och rätt till liv och utveckling. C, L och KD ser barnens rättigheter som en självklarhet i Sverige oavsett om de är nyanlända eller ej. Däremot svarar M med att svenska medborgares finansieringen av vårt välfärdssystem ska aktas så att den uppfattas som legitimt av svenska medborgare annars riskerar Sverige förlora “vår generösa välfärdsstat”.

På frågan omvilka är konsekvenserna på levnadsstandarden hos nyanlända barn vars vårdnadshavaren har en funktionsvariation om begränsningen av socialförsäkringsförmåner går igenomsvarar M med att den grundläggande generella tryggheten i Sverige innefattar tillgång till en rad samhällsförmåner. Medan V anger att begränsande av dessa förmåner riskerar att försämra levnadsstandarden för både vårdnadshavaren och för barn.

SD svarar att det är bra om även nyanlända föräldrar får det stöd det behövs för det ansvar som förälder innebär för att kunna fungera i vardagen. Fi och MP svarar att barnens levnadsstandard skulle påverkas negativt. KD anger att de föreslår inga begränsningar och att de värnar barnen genom att stärka barnfamiljers ekonomi genom t.ex. höjt bostadsbidrag och sänkt skatt för föräldrar. C och L hänvisar till rätten till ett meningsfullt liv på lika villkor och återkopplar det till jobb som nyckel till en bättre integration och ett meningsfullt liv för barnen och sina vårdnadshavaren.

På frågan om rätten till personlig assistans för nyanlända personer med funktionsnedsättningarär viktigtanger V att rätten till personlig assistans är viktigt för alla som är i behov av den. Fi svarar att det är lika viktigt som för andra som har personlig assistans.Resterande partier anser att rätten till personlig assistans är viktigt för alla oavsett bakgrund.

Det som skiljer sig mellan partierna är vilka som ska få ha tillgång till personlig assistans, till exempel säger L att personlig assistans är viktigt för alla med omfattande funktionsnedsättningar, medan C säger att den som har fått uppehållstillstånd i Sverigeoavsett om personen har en funktionsvariation eller ej, ska ha rätten till självbestämmande och ett självständigt liv och att regelverk kring LSS ska gälla för de som för alla andra med samma behov. KD menar att de värnar rätten till personlig assistans för alla som är bosatta i Sverige. SD svarar att rätten till personlig assistans är viktigt för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få ett självständigt liv, men att de inte har tagit ställning till att det ska vara skillnad i just LSS mellan nyanlända och svenska medborgare.

På fråganom hur skulle integrationen av nyanlända personer med funktionsvariation påverkas av begränsningar av socialförsäkringsförmånerbesvarar M att de som är nya i Sverige ska mötas av tydliga krav, få det stöd som är nödvändig för att bygga sin framtid här. SD svarar att det är viktigt attskapa förutsättningar för att även nyanlända med funktionsnedsättning ska kunna jobba precis som alla andra nyanlända. L tycker att principen om attdet alltid ska löna sig att arbetagynnar integration och det gäller för nyanlända och personer som har bott i Sverige länge. C anser att jobb är nyckel till integrationoch att nyanlända med funktionsnedsättningar som eventuellt inte kan arbeta ska samma regler gälla som bor här med samma behov. KD svarar att det varierar från person till person och att det beror på vilken förmån begränsas.

Svaren från V, Fi och MP belyser mycket allvarliga och negativa konsekvenser för integrationen eftersom människor behöver trygghet och goda levnadsvillkoren för att uppnå en lyckad integration. Det skulle innebära brott mot konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har undertecknad och en ändring på den svenska demokratin.

På frågan omhur demokrati och individens bestämmanderätt över sitt eget liv påverkas av begränsningen av socialförsäkringsförmåner svarade Fi att det påverkar på ett mycket allvarligt sätt. F! menar att stödet i vardagen behövs för att kunna jobba, sköta barn och allt annat i vardagen. Risken är stor att den ev. psykiska ohälsa pga. flykt ökar. V menar att den relativt omfattande socialförsäkringsförmåner som finns är en viktig del i människor möjligheten att vara fullt delaktig i samhällslivet på lika villkor som andra. Begränsas dessa försvåras enskildas möjlighet till delaktighet och självbestämmande.

MP svarar att det skulle påverka negativt, medan C medger att förslaget de har syftar till att regelverken ska gälla lika för alla, och att det inte skulle påverka människors självbestämmande eller demokratin. KD svarar att det varierar från person till person och att det beror på vilken förmån begränsas. Medan L svarar att ”alla ska ha ett grundskydd för en skälig levnadsnivå men det får inte vara så högt att det inte stimulerar till arbete och detta är en svår balansgång! Det måste alltid löna sig att arbeta”

När det gäller omatt arbeta mot begränsningar på socialförsäkringsförmåner för flyktingar med funktionsnedsättning på EU nivåsvarar samtliga partier Nej utom SD som svarar att “Det beror på vilket typ av förmån det gäller, men något generell begränsning på EU nivå är inget vi tagit ställning till”

Så här tycker riksdagspartierna och F! om livsvillkoren för nyanlända personer med normbrytande funktionaliteter

Följande är en sammanställning av en enkät som DRW (Disabled Refugees Welcome) skickade ut till alla riksdagspartier och Feministiskt initiativ inför ett panelsamtal arrangerat av DHR och DRW med Anders Kessling, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet, och Johanna Jönsson, riksdagsledamot, Centerpartiet under Almedalsveckan.

Enkäten undersöker vilka kunskaper samtliga riksdagspartier har gällande nyanlända med normbrytande funktionalitets-livsvillkor samt vilka effekter de hårda migrationspolitiska besluten kan föra med sig i relation till etableringspolitiken.

DRW:s team skapade denna enkät utifrån erfarenheter som vår målgrupp, nyanlända med normbrytande funktionaliteter, har delat med sig av till teamet under olika intervjutillfällen. DRW har också tagit i beräkning migrationspolitiska förslag och nya vallöften som bland andra migrationstalesperson för Moderaterna Johan Forssell gjorde om att begränsa tillgång till socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsnedsättning.

 

DRW kontaktade samtliga partiers styrelser med en förfrågan om att fylla i enkäten och informerade om syftet med enkäten. DRW har gjort en direkt överföring av svaren från enkät-formuläret till denna sammanställning.

Denna enkät inkluderar inte Socialdemokraternas svar eftersom dessa diskuterades på panelsamtalet som genomfördes den 4 juli 2018 under almedalsveckan: För att ta del av panelsamtalet klicka på denna länk.

N/A= inte tillämpas
Samtliga partierna har svarat enkäten

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ ModeraternaModeraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna
Liberalerna Miljöpartiet centerpartietCenterpartiet Kristdemokraterna
1: Hur bra stämmer följande påståenden: ”Jag har goda kunskaper om hur situationen för nyanlända med funktionsnedsättning är.”

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Jag vill veta mer
ModeraternaModeraterna Stämmer
Vänsterpartiet Jag vill veta mer
Sverigedemokraterna Jag vill veta mer
Liberalerna Stämmer
Miljöpartiet Stämmer inte
centerpartietCenterpartiet Stämmer
Kristdemokraterna Stämmer

 

2: Vad anser ni är viktigast gällande stöd för nyanlända med funktionsvariation?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Att de har samma förmåner och skyldigheter som alla andra  oavsett normbrytande funktionalitet , samma stöd som andra med normbrytande funktionalitet /funktionsnedsättning   Extra viktigt med stöd i att lära svenska , punktskrift, lättläst, tecken som stöd och teckenspråk, material på olika media.
ModeraternaModeraterna Att alla beslut om stöd är rättssäkra och förutsebara
Vänsterpartiet Att stödet sätts in snabbt och är anpassat efter individens behov.
Sverigedemokraterna Det viktigaste är att personerna får det mest grundläggande stöd för att kunna fungera i vardagen.
Liberalerna Alla med funktionsvariation, oavsett om de är svenskar eller nyanlända, har i grunden samma mänskliga behov som alla andra. Men är man ny i Sverige, inte behärskar svenska språket och inte kan hur vårt samhälle fungerar, är det svårt att hitta rätt i den komplicerade djungel av olika stöd för människor med funktionsvariationer som finns. Därför viktigt med information på de nyanländas språk om vad som gäller i Sverige
Miljöpartiet Att de inte särbehandlas
centerpartietCenterpartiet Att nyanlända med funktionsvariation som kommer till Sverige ska ges bra stöd som ger dem förutsättningar att leva ett meningsfullt liv i Sverige, och om möjligt få ett jobb
Kristdemokraterna Att så snabbt som möjligt fastställa vilket stöd som behöver ges. För att i ett mycket tidigt skede kunna få individuellt stöd, vård och hjälp föreslår vi att det upprättas asylansöknings områden. Asylansöknings områdena ska bemannas med sjukvårdskompetens för att möta vårdbehov och behov av psykosocialt stöd. Många av dem som kommer till Sverige som asylsökande lider exempelvis av posttraumatiskt stressyndrom. Därför är det viktigt att dessa kompetenser finns tillgängliga direkt vid mottagandet. Vi föreslår också att alla asylsökande ska delta i samhällsorientering för att lära sig om hur det fungerar i Sverige, vilket är bra för att kunna ta del av det stöd som finns

 

3: Vill ni utöka rätten till socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsvariation?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Ja
ModeraternaModeraterna Nej
Vänsterpartiet Ja
Sverigedemokraterna Både ja och nej. Vi har inga förslag specifikt inriktade på nyanlända med funktionsvariation men vi vill göra generella förbättringar för dem med funktionsvariation vilket även kan förbättra för nyanlända.
Liberalerna Nej
Miljöpartiet Vill inte särbehandla någon så samma rätt som den med motsvarande funktionsvariation boende i Sverige ska gälla
centerpartietCenterpartiet Nej
Kristdemokraterna Nej

 

4: Om ja, beskriv med egna ord på vilket sätt vill ni utöka rätten till socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsvariation

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Så att de lever på lika villkor som andra medborgare. Oavsett normbrytande funktionalitet /funktionsnedsättning
ModeraternaModeraterna N/A
Vänsterpartiet Idag behöver den nyanlände ha ett uppehållstillstånd för att ta del av de socialförsäkringsförmåner som är riktade till personer med funktionsvariationer. Vi vill utöka rätten till socialförsäkringsförmåner på så sätt att även asylsökande som ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd ska ha rätt till dessa förmåner.
Sverigedemokraterna Vi vill säkerställa alla behövandes rätt till personlig assistent, öka jämlikheten genom nationella riktlinjer om ersättning, funktionshjälpmedel och anhörigstöd, stärka funktionsnedsattas ställning på arbetsmarknaden genom att ge Samhall större anslag och bättre effektivitet i inflödet av personer, införa Flex-jobb för personer med permanent nedsatt arbetsförmåga och ett stimulansbidrag för att hjälpa små företag att anpassa arbetsplatsen till personer med funktionsnedsättning.
Liberalerna Jag hänvisar till övriga svar som inte innebär någon utökning av rätten eftersom vi anser att samma rätt bör gälla för dem som bott länge i Sverige och för nyanlända
Miljöpartiet  N/A
centerpartietCenterpartiet N/A
Kristdemokraterna N/A

 

5: Om nej, Varför?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Vill att alla skall behandlas lika.
ModeraternaModeraterna Vi har inga sådana förslag.
Vänsterpartiet N/A
Sverigedemokraterna Vi ser inget skäl att göra särskilda förmåner bara för nyanlända.
Liberalerna Vi har många förslag för att underlätta tillvaron för funktionshindrade och det omfattar alla, även nyanlända!
Miljöpartiet Nyanlända har idag rätt till LSS, vårdnadsbidrag, assistans i skolan och ersättning till vårdande förälder på samma villkor som andra folkbokförda, berättigade invånare i en kommun. Vi anser inte att nyanlända ska ha förmåner som går utöver övriga med samma behov.
centerpartietCenterpartiet N/A
Kristdemokraterna Vi anser att alla som är bosatta i Sverige har och ska ha lika rättigheter.

 

6: Anser ni att Sverige behöver begränsa rätten till socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsvariation?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Nej
ModeraternaModeraterna Ja
Vänsterpartiet Nej
Sverigedemokraterna Nej

Vissa ekonomiska bidrag vill vi ska knytas till det svenska medborgarskapet men när det gäller personer med funktionsvariation har vi inte specifikt uttalat oss om detta. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över hela området med funktionsvariationer.

Liberalerna Socialförsäkringen ska gälla alla, oavsett om man är ”ny eller gammal” i landet!
Miljöpartiet Nej
centerpartietCenterpartiet Ja
Kristdemokraterna Nej

 

7: Om ja, vilka socialförsäkringsförmåner och för vilka grupper av nyanlända isåfall?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

N/A
ModeraternaModeraterna Vi menar att eget arbete, eller permanent och laglig bosättning i Sverige, ska vara en förutsättning för full tillgång till svenska bidrag och förmåner. Därför behövs ett nytt regelverk som innefattar krav på kvalificering in i trygghetssystemen.
Vänsterpartiet N/A
Sverigedemokraterna Samma svar som fråga 6
Liberalerna Liberalerna anser att socialförsäkringarna ska fungera som försäkringar, oavsett om man är nyanländ i Sverige eller bott här länge. De allra flesta socialförsäkringar fungerar redan så, den som har jobb och inkomst får högre ersättning än den som inte arbetat, oavsett om man är ny i Sverige eller varit här länge. Det vill vi inte förändra.

I sjuk- och aktivitetsersättningen samt i garantipensionen finns dock en ”gräddfil”. Den innebär att den som har flyktingstatus får högre ersättning än den som till exempel fått uppehållstillstånd av humanitära skäl. Den vi vill ta bort.

Miljöpartiet N/A
centerpartietCenterpartiet Regelverket ska gälla lika för alla med samma behov. Vi har förslag som syftar till att ta bort flykting undantaget för garantipensioner och i sjuk- och aktivitetsersättningen. Idag får man ersättning baserat på hur stor andel av sitt liv som man bott i Sverige. Nyanlända undantas dock från denna regel och får räkna tid i sitt hemland som om de varit bosatta i Sverige. Dessa undantag vill vi ta bort. Men det handlar om att se till att regelverket gäller lika för alla. Vi tar bort ett undantag som gjort reglerna MER förmånliga för nyanlända med eller utan funktionsvariation, än för övriga.
Kristdemokraterna N/A

 

8: På vilket sätt skulle Sverige påverkas av att begränsa socialförsäkringsförmåner för nyanlända personer med funktionsnedsättning?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Vi skulle inte följa funktionsrätts konventionen som vi skrivit under.
ModeraternaModeraterna Sverige ska ha ett socialförsäkringssystem som svenska medborgare uppfattar som legitimt. Det ska vara långsiktigt hållbart ur både ett socialt och ett ekonomiskt perspektiv. Dess utformning bör beakta både den enskilda människan och helheten.
Vänsterpartiet Rätten till stöd för personer med funktionsnedsättning är individuell och bör inte kopplas till juridisk status, utan till rätten att leva sitt liv och vara fullt delaktig i samhällslivet på lika villkor, oberoende av funktionsnedsättning. Sverige skulle bli ett sämre och mindre humant land om dessa socialförsäkringsförmåner begränsas samtidigt som integration m.m. skulle försvåras vilket även det är negativt för Sverige som land
Sverigedemokraterna Det beror på vilka förmåner det syftas på.
Liberalerna Alla ska ha ett grundskydd för en skälig levnadsnivå men det får inte vara så högt att det inte stimulerar till arbete och detta är en svår balansgång! Det måste alltid löna sig att arbeta. Därför är det rimligt att ersättningar och stöd oavsett om det handlar om nyanlända eller andra, inte är så höga att det inte lönar sig att arbete. Samtidigt får de inte vara så låga att de inte går att leva på. I Sverige är det en ganska svår avvägning eftersom levnadskostnaderna är ganska höga
Miljöpartiet Integrationen skulle försvåras och problemen på sikt bli större för den enskilde och för samhället.
centerpartietCenterpartiet Vi vill inte se begränsningar riktade just mot denna grupps särskilda behov, men för gruppen nyanlända som helhet är vi öppna för att i högre grad arbeta efter principen att man ska kvalificera sig in i välfärden.
Kristdemokraterna Vi tycker att samma regler ska gälla alla som är bosatta i Sverige

 

9: Ser ni något negativ påverkan med begränsningar av socialförsäkringsförmåner när det gäller nyanlända barn med funktionsnedsättning? Beskriv gärna

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Se svaret på fråga 7, och barnen skulle få ett besvärligare liv. Vi skulle inte följa barnkonventionen som vi också underteckna
ModeraternaModeraterna Om Sveriges socialförsäkringssystem inte uppfattas som legitima av svenska medborgare riskerar vi att undergräva människors vilja att fortsätta finansiera vår generösa välfärdsstat. Det krävs därför alltid att systemen utvärderas och förändras för att anpassas till en förändrad situation.
Vänsterpartiet Ja, möjligheten för dessa barn att utvecklas, vara delaktiga i samhället och leva det liv de vill leva skulle påverkas negativt om exempelvis möjligheten till assistansersättning eller handikappersättning begränsades. Detta bör dessutom ses som en barnrättighetsfråga, kopplad till Barnkonventionens krav på icke-diskriminering, barnets bästa och rätt till liv och utveckling.
Sverigedemokraterna Ja om exempelvis även nyanlända barn med funktionsvariation ska ha möjlighet att gå i skolan och ha en aktiv fritid behöver det finnas förutsättningar för det också och för långtgående begränsningar kan försvåra integrationen
Liberalerna Barn får ju sällan socialförsäkringsförmåner. I övrigt samma svar som på frågan ovan.
Miljöpartiet Otydlig fråga. Är det inte en självklarhet att minskade förmåner leder till problem. Sämre integration, lägre livsinkomst svårare att leva som andra och mycket mer. Mer utsatt och ökad risk för att bli utnyttjad. OSV.
centerpartietCenterpartiet Nyanlända barn med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som andra barn i Sverige. Dessa barn ska ha samma rätt att leva sitt liv utifrån sina egna önskemål. Dom har rätt till självbestämmande och ett självständigt liv
Kristdemokraterna Barn har idag med rätta ett större skydd och vi föreslår ingen begränsning av socialförsäkringsförmåner för nyanlända barn med funktionsnedsättning.

 

10: Om begränsningar av socialförsäkringsförmåner genomförs, hur skulle levnadsstandarden för nyanlända barn vars vårdnadshavaren har en funktionsnedsättning påverkas?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Negativ
ModeraternaModeraterna Alla barn i Sverige ska få en bra start i livet och möjlighet att forma sin egen framtid. Den grundläggande generella tryggheten i Sverige innefattar därför tillgång till en rad samhällsförmåner.
Vänsterpartiet Begränsas dessa förmåner, begränsas även rättigheterna enligt Barnkonventionen och möjligheten till försörjning m.m., vilket skulle innebära att levnadsstandarden riskerar att försämras för både barn och vårdnadshavare.
Sverigedemokraterna Det är svårt att säga utan att veta specifikt vilka förmåner som åsyftas men det är ju bra om även nyanlända föräldrar kan få det stöd som behövs för att kunna fungera i vardagen som en förälder med det ansvar som det innebär.
Liberalerna se svar under 8
Miljöpartiet Negativt
centerpartietCenterpartiet Det är viktigt att också de nyanlända med funktionshinder som kommer till Sverige ska ges bra stöd som ger dem förutsättningar att leva ett meningsfullt liv i Sverige, och om möjligt få ett jobb. Den som kan jobba ska jobba, och det är också nyckeln till integration, och till bättre levnadsstandard för de själva och deras barn.
Kristdemokraterna Vi föreslår ingen begränsning. Vi värnar barnen genom att stärka barnfamiljers ekonomi, bland annat genom höjt bostadsbidrag och sänkt skatt för föräldrar

 

11: Anser ni att rätten till personlig assistans är viktig för nyanlända personer med funktionsnedsättings rätt till självbestämmande och ett självständigt liv?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Lika viktigt som för andra som har eller söker personlig assistans.
ModeraternaModeraterna Ja, den är lika viktig för alla personer med funktionsnedsättning, oavsett bakgrund
Vänsterpartiet Ja, alla har rätt till självbestämmande och ett självständigt liv. En av grundtankarna med personlig assistans är att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som personer utan funktionsnedsättning att få leva det liv som de vill leva. Rätten till personlig assistans är därför viktig för alla som är i behov av den.
Sverigedemokraterna Rätt till personlig assistans är viktig för att personer med funktionsnedsättning skall kunna få ett självständigt liv. Vi har inte tagit ställning till att det ska vara skillnad i just LSS mellan nyanlända och svenska medborgare
Liberalerna Personlig assistans är viktig för alla med omfattande funktionsnedsättningar för att kunna leva som andra. Ingen skillnad mellan dem som bott här länge och nyanlända
Miljöpartiet Självklart
centerpartietCenterpartiet Ja. Centerpartiet anser att den som fått uppehållstillstånd i Sverige, oavsett om personen har en funktionsnedsättning eller inte, ska ha rätt till självbestämmande och ett självständigt liv. Vi vill inte ändra på befintligt regelverk kring LSS. Och samma regelverk ska gälla för denna grupp som för övriga med samma behov.
Kristdemokraterna Ja, vi värnar rätten till personlig assistans för alla som är bosatta i Sverige.

 

12: På vilket sätt skulle begränsningar av socialförsäkringsförmåner påverka integrering av nyanlända personer med funktionsnedsättning?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

På ett mycket allvarligt sätt. Då har vi inte den demokrati som vi anser oss ha. Vi ska följa de FUNKTIONSNEDSÄTTNING konventioner vi undertecknat om mänskliga  rättigheter.
ModeraternaModeraterna Den som är ny i Sverige här ska mötas av tydliga krav, men givetvis också få det stöd som är nödvändigt för att kunna bygga sin framtid här
Vänsterpartiet Vi tror att sådana begränsningar skulle kunna få en negativ effekt för integreringen. En lyckad integration kräver att människor känner trygghet och har goda levnadsförutsättningar. Samhället ska inte försvåra utan underlätta för integration.
Sverigedemokraterna Vi ser gärna att nyanlända som befinner sig i Sverige på laglig grund börjar arbeta och då kan det ju vara viktigt att det skapas förutsättningar även för dem med funktionsvariation att också göra det. Just hur stöd för att kunna delta i arbetslivet för nyanlända med funktionsnedsättning är något vi behöver titta närmare på.
Liberalerna Vi anser att principen att det alltid ska löna sig att arbeta gynnar integration. Det gäller både nyanlända och personer som bott i Sverige länge.
Miljöpartiet Negativt
centerpartietCenterpartiet Nyckeln till integration är att ha ett jobb att gå till. Den som kan jobba ska också jobba. För den som är nyanländ med funktionsnedsättning som eventuellt inte kan arbeta ska samma regler gälla som för alla andra som bor här med samma behov. Den personen ska också kunna ta del av samhällslivet, leva och bestämma över sitt liv som alla andra.
Kristdemokraterna Det går inte att svara på rent generellt, det varierar från person till person och beroende på vilken förmån som begränsas

 

13: På vilket sätt påverkar begränsningar av socialförsäkringsförmåner demokrati och individens bestämmanderätt över sitt eget liv?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

På ett mycket negativt sätt. Tex stödet i vardagen behövs för att kunna jobba, sköta barn med läxor tex. Och allt annat i vardagen. Risken är stor att den ev psykiska ohälsan som kan finnas pga flykt ökar
ModeraternaModeraterna Grundläggande är att alla i vårt land ska ha möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter
Vänsterpartiet Vi vill att det ska vara möjligt för människor med funktionsnedsättning att vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Samhället och samhällets stöd till enskilda måste utformas på ett sådant sätt att alla utifrån sina förutsättningar kan medverka i samhällsutvecklingen och nå full delaktighet i samhällslivet. De relativt omfattande socialförsäkringsförmåner som finns är en viktig del i detta. Begränsas dessa försvåras enskildas möjlighet till delaktighet och självbestämmande.
Sverigedemokraterna Insatser från samhället till personer med funktionsnedsättning handlar om att undanröja så många hinder som möjligt för att kunna fungera i vardagen och göra så mycket som möjligt som en människa utan funktionsnedsättning kan göra oavsett om man är nyanländ eller inte
Liberalerna Se fråga 8
Miljöpartiet Negativt
centerpartietCenterpartiet De förslag som vi har syftar till att regelverken ska gälla lika för alla med samma behov. Det påverkar inte individens självbestämmande över sitt eget liv, inte heller demokratin. Alla människor ska kunna ta del både av demokrati och samhällslivet i övrigt.
Kristdemokraterna Det går inte att svara på rent generellt, det varierar från person till person och beroende på vilken förmån som begränsas.

 

14: Vill ni införa begränsningar av rättigheter till socialförsäkringsförmåner för tex människor med funktionsnedsättning och flyktingstatus på EU nivå?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Nej
ModeraternaModeraterna Vi har inga sådana förslag på EU-nivå, utan vi menar att detta är frågor som varje medlemsland måste få avgöra själv.
Vänsterpartiet Nej
Sverigedemokraterna Det beror på vilket typ av förmån det gäller, men något generell begränsning på EU nivå är inget vi tagit ställning till.
Liberalerna Nej. EU har ingen beslutandrerätt över socialförsäkringsförmåner och det tycker vi inte att EU ska ha. Här bestämmer varje land självt
Miljöpartiet Självklart inte
centerpartietCenterpartiet Samma regler som idag bör gälla.
Kristdemokraterna Nej

 

 

Disabled Refugees Welcome:s krav:

Disabled Refugees Welcome:s krav:

 • Gemensamt Regelverk i enlighet med UNHCR:s tool kit för bedömning
  och bemötande av kvotflyktingar inför bosättningen i Sverige.
 • En gemensam och strukturell samverkan mellan Migrationsverket,
  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och hälso-och
  sjukvården.
 • Funktionshinderperspektiv i alla nya bestämmelser och policys, samt
  beslut som rör nyanlända eller migranter.
 • Ökad delaktighet för nyanlända med normbrytande funktionalitet i
  frågor som berör deras hälsa, arbete, utbildning, familj,
  migrations/etableringspolitik, bostad och transport.
 •  Tillgängligt och konsekvent ansökningssystem för stöd och service
  för nyanlända med funktionsvariationer.
 • Asylsökande med funktionsnedsättning ska få rätt stöd och service
  under den tid de väntar på sina asylutredningar.
 •  Funktionshinder-expertis hos personal på Migrationsverket, allt från
  handläggare, samordnare för migrationsboenden till tillgängliga
  migrationsboenden.
 • Asylsökande med funktionsnedsättning ska ha rätt till sin trygghet
  genom anpassat informationssystem för familjeåterförening.
 •  Slopa försörjningskravet för nyanlända personer med normbrytande
  funktionalitet så att de kan återförenas med sina familjer.
 • Tillgång till en högkvalitativ och anpassad svensk undervisning för
  nyanlända personer med funktionsnedsättning.
 • Etableringsprogrammet bör anpassas till egna förutsättningar och
  villkor hos nyanlända personer med funktionsnedsättningar. Två års
  gränsen utgör ett hinder för dessa människor att hinna etableras i
  egen takt, med rätt stöd och service, och med tryggheten att de inte
  ska förlora sina boenden.
 • Snabbt och tillräckligt anpassat boende för nyanlända med
  funktionsnedsättning även under asylprocessen.

DRW:s Krav till politikerna