Aktörer

Här finns information om viktiga aktörer som är involverade i frågor om funktionsnedsättning, migration och integration.

Arvsfonden – stöter föreningar och organisationer så att bra ideér kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen – Sveriges största förmedlare av arbeten

Barnombudsmannen

Boverket – är statlig myndighet för samhällsplanering, byggande och boende

Diskrimineringsombudsmannen – en statlig myndighet som arbetar för att främja möjligheter och rättigheter och motverka diskriminering

Folkbildningsrådet – fördelar och följer upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund

Försäkringskassan – beslutar och betalar ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringssystemet

Migrationsverket – den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd under förföljelse eller söka svenskt medborgarskap

Myndigheten för delaktighet – en kunskapsmyndighet som arbetar med funktionshinderfrågor

Skolverket – Statens skolverk

Socialstyrelsen – en statlig myndighet som arbetar med bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård

Specialpedagogiska skolmyndigheten – arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning