Så här tycker riksdagspartierna och F! om livsvillkoren för migranter med normbrytande funktionaliteter

Följande är en sammanställning av en enkät som DRW (Disabled Refugees Welcome) skickade ut till alla riksdagspartier och Feministiskt initiativ inför ett panelsamtal arrangerat av DHR och DRW med Anders Kessling, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet, och Johanna Jönsson, riksdagsledamot, Centerpartiet under Almedalsveckan.

Enkäten undersöker vilka kunskaper samtliga riksdagspartier har gällande nyanlända med normbrytande funktionalitets-livsvillkor samt vilka effekter de hårda migrationspolitiska besluten kan föra med sig i relation till etableringspolitiken.

DRW:s team skapade denna enkät utifrån erfarenheter som vår målgrupp, nyanlända med normbrytande funktionaliteter, har delat med sig av till teamet under olika intervjutillfällen. DRW har också tagit i beräkning migrationspolitiska förslag och nya vallöften som bland andra migrationstalesperson för Moderaterna Johan Forssell gjorde om att begränsa tillgång till socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsnedsättning.

 

DRW kontaktade samtliga partiers styrelser med en förfrågan om att fylla i enkäten och informerade om syftet med enkäten. DRW har gjort en direkt överföring av svaren från enkät-formuläret till denna sammanställning.

Denna enkät inkluderar inte Socialdemokraternas svar eftersom dessa diskuterades på panelsamtalet som genomfördes den 4 juli 2018 under almedalsveckan: För att ta del av panelsamtalet klicka på denna länk.

N/A= inte tillämpas
Samtliga partierna har svarat enkäten

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ ModeraternaModeraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna
Liberalerna Miljöpartiet centerpartietCenterpartiet Kristdemokraterna
1: Hur bra stämmer följande påståenden: ”Jag har goda kunskaper om hur situationen för nyanlända med funktionsnedsättning är.”

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Jag vill veta mer
ModeraternaModeraterna Stämmer
Vänsterpartiet Jag vill veta mer
Sverigedemokraterna Jag vill veta mer
Liberalerna Stämmer
Miljöpartiet Stämmer inte
centerpartietCenterpartiet Stämmer
Kristdemokraterna Stämmer

 

2: Vad anser ni är viktigast gällande stöd för nyanlända med funktionsvariation?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Att de har samma förmåner och skyldigheter som alla andra  oavsett normbrytande funktionalitet , samma stöd som andra med normbrytande funktionalitet /funktionsnedsättning   Extra viktigt med stöd i att lära svenska , punktskrift, lättläst, tecken som stöd och teckenspråk, material på olika media.
ModeraternaModeraterna Att alla beslut om stöd är rättssäkra och förutsebara
Vänsterpartiet Att stödet sätts in snabbt och är anpassat efter individens behov.
Sverigedemokraterna Det viktigaste är att personerna får det mest grundläggande stöd för att kunna fungera i vardagen.
Liberalerna Alla med funktionsvariation, oavsett om de är svenskar eller nyanlända, har i grunden samma mänskliga behov som alla andra. Men är man ny i Sverige, inte behärskar svenska språket och inte kan hur vårt samhälle fungerar, är det svårt att hitta rätt i den komplicerade djungel av olika stöd för människor med funktionsvariationer som finns. Därför viktigt med information på de nyanländas språk om vad som gäller i Sverige
Miljöpartiet Att de inte särbehandlas
centerpartietCenterpartiet Att nyanlända med funktionsvariation som kommer till Sverige ska ges bra stöd som ger dem förutsättningar att leva ett meningsfullt liv i Sverige, och om möjligt få ett jobb
Kristdemokraterna Att så snabbt som möjligt fastställa vilket stöd som behöver ges. För att i ett mycket tidigt skede kunna få individuellt stöd, vård och hjälp föreslår vi att det upprättas asylansöknings områden. Asylansöknings områdena ska bemannas med sjukvårdskompetens för att möta vårdbehov och behov av psykosocialt stöd. Många av dem som kommer till Sverige som asylsökande lider exempelvis av posttraumatiskt stressyndrom. Därför är det viktigt att dessa kompetenser finns tillgängliga direkt vid mottagandet. Vi föreslår också att alla asylsökande ska delta i samhällsorientering för att lära sig om hur det fungerar i Sverige, vilket är bra för att kunna ta del av det stöd som finns

 

3: Vill ni utöka rätten till socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsvariation?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Ja
ModeraternaModeraterna Nej
Vänsterpartiet Ja
Sverigedemokraterna Både ja och nej. Vi har inga förslag specifikt inriktade på nyanlända med funktionsvariation men vi vill göra generella förbättringar för dem med funktionsvariation vilket även kan förbättra för nyanlända.
Liberalerna Nej
Miljöpartiet Vill inte särbehandla någon så samma rätt som den med motsvarande funktionsvariation boende i Sverige ska gälla
centerpartietCenterpartiet Nej
Kristdemokraterna Nej

 

4: Om ja, beskriv med egna ord på vilket sätt vill ni utöka rätten till socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsvariation

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Så att de lever på lika villkor som andra medborgare. Oavsett normbrytande funktionalitet /funktionsnedsättning
ModeraternaModeraterna N/A
Vänsterpartiet Idag behöver den nyanlände ha ett uppehållstillstånd för att ta del av de socialförsäkringsförmåner som är riktade till personer med funktionsvariationer. Vi vill utöka rätten till socialförsäkringsförmåner på så sätt att även asylsökande som ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd ska ha rätt till dessa förmåner.
Sverigedemokraterna Vi vill säkerställa alla behövandes rätt till personlig assistent, öka jämlikheten genom nationella riktlinjer om ersättning, funktionshjälpmedel och anhörigstöd, stärka funktionsnedsattas ställning på arbetsmarknaden genom att ge Samhall större anslag och bättre effektivitet i inflödet av personer, införa Flex-jobb för personer med permanent nedsatt arbetsförmåga och ett stimulansbidrag för att hjälpa små företag att anpassa arbetsplatsen till personer med funktionsnedsättning.
Liberalerna Jag hänvisar till övriga svar som inte innebär någon utökning av rätten eftersom vi anser att samma rätt bör gälla för dem som bott länge i Sverige och för nyanlända
Miljöpartiet  N/A
centerpartietCenterpartiet N/A
Kristdemokraterna N/A

 

5: Om nej, Varför?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Vill att alla skall behandlas lika.
ModeraternaModeraterna Vi har inga sådana förslag.
Vänsterpartiet N/A
Sverigedemokraterna Vi ser inget skäl att göra särskilda förmåner bara för nyanlända.
Liberalerna Vi har många förslag för att underlätta tillvaron för funktionshindrade och det omfattar alla, även nyanlända!
Miljöpartiet Nyanlända har idag rätt till LSS, vårdnadsbidrag, assistans i skolan och ersättning till vårdande förälder på samma villkor som andra folkbokförda, berättigade invånare i en kommun. Vi anser inte att nyanlända ska ha förmåner som går utöver övriga med samma behov.
centerpartietCenterpartiet N/A
Kristdemokraterna Vi anser att alla som är bosatta i Sverige har och ska ha lika rättigheter.

 

6: Anser ni att Sverige behöver begränsa rätten till socialförsäkringsförmåner för nyanlända med funktionsvariation?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Nej
ModeraternaModeraterna Ja
Vänsterpartiet Nej
Sverigedemokraterna Nej

Vissa ekonomiska bidrag vill vi ska knytas till det svenska medborgarskapet men när det gäller personer med funktionsvariation har vi inte specifikt uttalat oss om detta. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över hela området med funktionsvariationer.

Liberalerna Socialförsäkringen ska gälla alla, oavsett om man är ”ny eller gammal” i landet!
Miljöpartiet Nej
centerpartietCenterpartiet Ja
Kristdemokraterna Nej

 

7: Om ja, vilka socialförsäkringsförmåner och för vilka grupper av nyanlända isåfall?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

N/A
ModeraternaModeraterna Vi menar att eget arbete, eller permanent och laglig bosättning i Sverige, ska vara en förutsättning för full tillgång till svenska bidrag och förmåner. Därför behövs ett nytt regelverk som innefattar krav på kvalificering in i trygghetssystemen.
Vänsterpartiet N/A
Sverigedemokraterna Samma svar som fråga 6
Liberalerna Liberalerna anser att socialförsäkringarna ska fungera som försäkringar, oavsett om man är nyanländ i Sverige eller bott här länge. De allra flesta socialförsäkringar fungerar redan så, den som har jobb och inkomst får högre ersättning än den som inte arbetat, oavsett om man är ny i Sverige eller varit här länge. Det vill vi inte förändra.

I sjuk- och aktivitetsersättningen samt i garantipensionen finns dock en ”gräddfil”. Den innebär att den som har flyktingstatus får högre ersättning än den som till exempel fått uppehållstillstånd av humanitära skäl. Den vi vill ta bort.

Miljöpartiet N/A
centerpartietCenterpartiet Regelverket ska gälla lika för alla med samma behov. Vi har förslag som syftar till att ta bort flykting undantaget för garantipensioner och i sjuk- och aktivitetsersättningen. Idag får man ersättning baserat på hur stor andel av sitt liv som man bott i Sverige. Nyanlända undantas dock från denna regel och får räkna tid i sitt hemland som om de varit bosatta i Sverige. Dessa undantag vill vi ta bort. Men det handlar om att se till att regelverket gäller lika för alla. Vi tar bort ett undantag som gjort reglerna MER förmånliga för nyanlända med eller utan funktionsvariation, än för övriga.
Kristdemokraterna N/A

 

8: På vilket sätt skulle Sverige påverkas av att begränsa socialförsäkringsförmåner för nyanlända personer med funktionsnedsättning?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Vi skulle inte följa funktionsrätts konventionen som vi skrivit under.
ModeraternaModeraterna Sverige ska ha ett socialförsäkringssystem som svenska medborgare uppfattar som legitimt. Det ska vara långsiktigt hållbart ur både ett socialt och ett ekonomiskt perspektiv. Dess utformning bör beakta både den enskilda människan och helheten.
Vänsterpartiet Rätten till stöd för personer med funktionsnedsättning är individuell och bör inte kopplas till juridisk status, utan till rätten att leva sitt liv och vara fullt delaktig i samhällslivet på lika villkor, oberoende av funktionsnedsättning. Sverige skulle bli ett sämre och mindre humant land om dessa socialförsäkringsförmåner begränsas samtidigt som integration m.m. skulle försvåras vilket även det är negativt för Sverige som land
Sverigedemokraterna Det beror på vilka förmåner det syftas på.
Liberalerna Alla ska ha ett grundskydd för en skälig levnadsnivå men det får inte vara så högt att det inte stimulerar till arbete och detta är en svår balansgång! Det måste alltid löna sig att arbeta. Därför är det rimligt att ersättningar och stöd oavsett om det handlar om nyanlända eller andra, inte är så höga att det inte lönar sig att arbete. Samtidigt får de inte vara så låga att de inte går att leva på. I Sverige är det en ganska svår avvägning eftersom levnadskostnaderna är ganska höga
Miljöpartiet Integrationen skulle försvåras och problemen på sikt bli större för den enskilde och för samhället.
centerpartietCenterpartiet Vi vill inte se begränsningar riktade just mot denna grupps särskilda behov, men för gruppen nyanlända som helhet är vi öppna för att i högre grad arbeta efter principen att man ska kvalificera sig in i välfärden.
Kristdemokraterna Vi tycker att samma regler ska gälla alla som är bosatta i Sverige

 

9: Ser ni något negativ påverkan med begränsningar av socialförsäkringsförmåner när det gäller nyanlända barn med funktionsnedsättning? Beskriv gärna

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Se svaret på fråga 7, och barnen skulle få ett besvärligare liv. Vi skulle inte följa barnkonventionen som vi också underteckna
ModeraternaModeraterna Om Sveriges socialförsäkringssystem inte uppfattas som legitima av svenska medborgare riskerar vi att undergräva människors vilja att fortsätta finansiera vår generösa välfärdsstat. Det krävs därför alltid att systemen utvärderas och förändras för att anpassas till en förändrad situation.
Vänsterpartiet Ja, möjligheten för dessa barn att utvecklas, vara delaktiga i samhället och leva det liv de vill leva skulle påverkas negativt om exempelvis möjligheten till assistansersättning eller handikappersättning begränsades. Detta bör dessutom ses som en barnrättighetsfråga, kopplad till Barnkonventionens krav på icke-diskriminering, barnets bästa och rätt till liv och utveckling.
Sverigedemokraterna Ja om exempelvis även nyanlända barn med funktionsvariation ska ha möjlighet att gå i skolan och ha en aktiv fritid behöver det finnas förutsättningar för det också och för långtgående begränsningar kan försvåra integrationen
Liberalerna Barn får ju sällan socialförsäkringsförmåner. I övrigt samma svar som på frågan ovan.
Miljöpartiet Otydlig fråga. Är det inte en självklarhet att minskade förmåner leder till problem. Sämre integration, lägre livsinkomst svårare att leva som andra och mycket mer. Mer utsatt och ökad risk för att bli utnyttjad. OSV.
centerpartietCenterpartiet Nyanlända barn med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som andra barn i Sverige. Dessa barn ska ha samma rätt att leva sitt liv utifrån sina egna önskemål. Dom har rätt till självbestämmande och ett självständigt liv
Kristdemokraterna Barn har idag med rätta ett större skydd och vi föreslår ingen begränsning av socialförsäkringsförmåner för nyanlända barn med funktionsnedsättning.

 

10: Om begränsningar av socialförsäkringsförmåner genomförs, hur skulle levnadsstandarden för nyanlända barn vars vårdnadshavaren har en funktionsnedsättning påverkas?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Negativ
ModeraternaModeraterna Alla barn i Sverige ska få en bra start i livet och möjlighet att forma sin egen framtid. Den grundläggande generella tryggheten i Sverige innefattar därför tillgång till en rad samhällsförmåner.
Vänsterpartiet Begränsas dessa förmåner, begränsas även rättigheterna enligt Barnkonventionen och möjligheten till försörjning m.m., vilket skulle innebära att levnadsstandarden riskerar att försämras för både barn och vårdnadshavare.
Sverigedemokraterna Det är svårt att säga utan att veta specifikt vilka förmåner som åsyftas men det är ju bra om även nyanlända föräldrar kan få det stöd som behövs för att kunna fungera i vardagen som en förälder med det ansvar som det innebär.
Liberalerna se svar under 8
Miljöpartiet Negativt
centerpartietCenterpartiet Det är viktigt att också de nyanlända med funktionshinder som kommer till Sverige ska ges bra stöd som ger dem förutsättningar att leva ett meningsfullt liv i Sverige, och om möjligt få ett jobb. Den som kan jobba ska jobba, och det är också nyckeln till integration, och till bättre levnadsstandard för de själva och deras barn.
Kristdemokraterna Vi föreslår ingen begränsning. Vi värnar barnen genom att stärka barnfamiljers ekonomi, bland annat genom höjt bostadsbidrag och sänkt skatt för föräldrar

 

11: Anser ni att rätten till personlig assistans är viktig för nyanlända personer med funktionsnedsättings rätt till självbestämmande och ett självständigt liv?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Lika viktigt som för andra som har eller söker personlig assistans.
ModeraternaModeraterna Ja, den är lika viktig för alla personer med funktionsnedsättning, oavsett bakgrund
Vänsterpartiet Ja, alla har rätt till självbestämmande och ett självständigt liv. En av grundtankarna med personlig assistans är att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som personer utan funktionsnedsättning att få leva det liv som de vill leva. Rätten till personlig assistans är därför viktig för alla som är i behov av den.
Sverigedemokraterna Rätt till personlig assistans är viktig för att personer med funktionsnedsättning skall kunna få ett självständigt liv. Vi har inte tagit ställning till att det ska vara skillnad i just LSS mellan nyanlända och svenska medborgare
Liberalerna Personlig assistans är viktig för alla med omfattande funktionsnedsättningar för att kunna leva som andra. Ingen skillnad mellan dem som bott här länge och nyanlända
Miljöpartiet Självklart
centerpartietCenterpartiet Ja. Centerpartiet anser att den som fått uppehållstillstånd i Sverige, oavsett om personen har en funktionsnedsättning eller inte, ska ha rätt till självbestämmande och ett självständigt liv. Vi vill inte ändra på befintligt regelverk kring LSS. Och samma regelverk ska gälla för denna grupp som för övriga med samma behov.
Kristdemokraterna Ja, vi värnar rätten till personlig assistans för alla som är bosatta i Sverige.

 

12: På vilket sätt skulle begränsningar av socialförsäkringsförmåner påverka integrering av nyanlända personer med funktionsnedsättning?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

På ett mycket allvarligt sätt. Då har vi inte den demokrati som vi anser oss ha. Vi ska följa de FUNKTIONSNEDSÄTTNING konventioner vi undertecknat om mänskliga  rättigheter.
ModeraternaModeraterna Den som är ny i Sverige här ska mötas av tydliga krav, men givetvis också få det stöd som är nödvändigt för att kunna bygga sin framtid här
Vänsterpartiet Vi tror att sådana begränsningar skulle kunna få en negativ effekt för integreringen. En lyckad integration kräver att människor känner trygghet och har goda levnadsförutsättningar. Samhället ska inte försvåra utan underlätta för integration.
Sverigedemokraterna Vi ser gärna att nyanlända som befinner sig i Sverige på laglig grund börjar arbeta och då kan det ju vara viktigt att det skapas förutsättningar även för dem med funktionsvariation att också göra det. Just hur stöd för att kunna delta i arbetslivet för nyanlända med funktionsnedsättning är något vi behöver titta närmare på.
Liberalerna Vi anser att principen att det alltid ska löna sig att arbeta gynnar integration. Det gäller både nyanlända och personer som bott i Sverige länge.
Miljöpartiet Negativt
centerpartietCenterpartiet Nyckeln till integration är att ha ett jobb att gå till. Den som kan jobba ska också jobba. För den som är nyanländ med funktionsnedsättning som eventuellt inte kan arbeta ska samma regler gälla som för alla andra som bor här med samma behov. Den personen ska också kunna ta del av samhällslivet, leva och bestämma över sitt liv som alla andra.
Kristdemokraterna Det går inte att svara på rent generellt, det varierar från person till person och beroende på vilken förmån som begränsas

 

13: På vilket sätt påverkar begränsningar av socialförsäkringsförmåner demokrati och individens bestämmanderätt över sitt eget liv?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

På ett mycket negativt sätt. Tex stödet i vardagen behövs för att kunna jobba, sköta barn med läxor tex. Och allt annat i vardagen. Risken är stor att den ev psykiska ohälsan som kan finnas pga flykt ökar
ModeraternaModeraterna Grundläggande är att alla i vårt land ska ha möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter
Vänsterpartiet Vi vill att det ska vara möjligt för människor med funktionsnedsättning att vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Samhället och samhällets stöd till enskilda måste utformas på ett sådant sätt att alla utifrån sina förutsättningar kan medverka i samhällsutvecklingen och nå full delaktighet i samhällslivet. De relativt omfattande socialförsäkringsförmåner som finns är en viktig del i detta. Begränsas dessa försvåras enskildas möjlighet till delaktighet och självbestämmande.
Sverigedemokraterna Insatser från samhället till personer med funktionsnedsättning handlar om att undanröja så många hinder som möjligt för att kunna fungera i vardagen och göra så mycket som möjligt som en människa utan funktionsnedsättning kan göra oavsett om man är nyanländ eller inte
Liberalerna Se fråga 8
Miljöpartiet Negativt
centerpartietCenterpartiet De förslag som vi har syftar till att regelverken ska gälla lika för alla med samma behov. Det påverkar inte individens självbestämmande över sitt eget liv, inte heller demokratin. Alla människor ska kunna ta del både av demokrati och samhällslivet i övrigt.
Kristdemokraterna Det går inte att svara på rent generellt, det varierar från person till person och beroende på vilken förmån som begränsas.

 

14: Vill ni införa begränsningar av rättigheter till socialförsäkringsförmåner för tex människor med funktionsnedsättning och flyktingstatus på EU nivå?

Feministiskt initiativFeministiskt Initiativ

Nej
ModeraternaModeraterna Vi har inga sådana förslag på EU-nivå, utan vi menar att detta är frågor som varje medlemsland måste få avgöra själv.
Vänsterpartiet Nej
Sverigedemokraterna Det beror på vilket typ av förmån det gäller, men något generell begränsning på EU nivå är inget vi tagit ställning till.
Liberalerna Nej. EU har ingen beslutandrerätt över socialförsäkringsförmåner och det tycker vi inte att EU ska ha. Här bestämmer varje land självt
Miljöpartiet Självklart inte
centerpartietCenterpartiet Samma regler som idag bör gälla.
Kristdemokraterna Nej

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.